Evolution Theory and Creationism in Agro- and Biotechnology

GaloreSeattle avatar
GaloreSeattle
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

12 Questions

Wat is neodarwinisme?

Neodarwinisme is een aanvulling op het darwinisme, gecombineerd met de erfelijkheidsleer van Gregor Mendel.

Hoe heeft Darwin bijgedragen aan het biologisch denkkader?

Darwin is de grondlegger van het biologisch denkkader, dat samen met aanvullingen uit de genetica wordt gebruikt om de biotische wereld te verklaren.

Wat zijn de basisprincipes van evolutie volgens Darwin?

De basisprincipes van evolutie zijn variatie, overerfbaarheid, en natuurlijke selectie met adaptatie.

Wat betekent natuurlijke selectie?

Natuurlijke selectie is een verschijnsel waarbij organismen beter aangepast zijn aan hun leefomgeving en meer kans hebben om overlevende nakomelingen voort te brengen.

Hoe legt de evolutietheorie van Darwin 'struggle for life' en 'survival of the fittest' uit?

Survival of the fittest betekent dat de best aangepaste organismen gemakkelijker zullen overleven en steeds meer de overhand zullen krijgen. Struggle for life verwijst naar de dagelijkse strijd van organismen met soortgenoten om te overleven.

Leg het begrip 'Creationisme' uit.

Religieus geïnspireerde opvatting dat het universum en de aarde, maar ook alle planten, dieren en de mens hun ontstaan te danken hebben aan een scheppingsdaad.

Wat houdt 'Intelligent Design (ID)' in?

Opvatting dat ontstaan en ontwikkeling van leven en kosmos gestuurd worden door een 'intelligent(e) ontwerp(er).'

Leg 'Generatio spontanea' uit.

Spontaan ontstaan van levende stoffen uit niet-levende stoffen.

Wat wordt bedoeld met 'Fixisme'?

Denkmodel dat veronderstelt dat de aarde inclusief planten, dieren en mens ooit in huidige vorm en diversiteit zijn ontstaan en daarna onveranderlijk zijn gebleven (Linnaeus).

Wat houdt 'Catastrofentheorie' in?

Idee dat verschillende tijdperken afgesloten worden door een catastrofale vernietiging van al het leven waarna een hernieuwde schepping plaatsvond (Cuvier, grondlegger paleontologie).

Leg het begrip 'Lamarckisme' uit.

Idee dat een individueel organisme karakteristieken, die het verworven heeft tijdens zijn leven, aan zijn nakomelingen kan doorgeven (zachte evolutie, erfelijkheid van verworven kenmerken).

Wat wordt bedoeld met 'Darwinisme'?

De (evolutie)leer die de ontwikkeling van de soorten ziet als de uitkomst van onderlinge strijd om het bestaan tussen de individuen binnen een soort, waardoor de best aangepasten overleven (survival of the fittest).

This quiz covers the presence of zoology in agro- and biotechnology studies, as well as the explanation of various concepts including creationism, intelligent design, spontaneous generation, fixism, catastrophism, Lamarckism, Darwinism, and neo-Darwinism.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Agro Chemicals
5 questions

Agro Chemicals

CarefreeSnail avatar
CarefreeSnail
Allelopathy in Agro-Ecosystems
5 questions

Allelopathy in Agro-Ecosystems

FineLookingConnemara5230 avatar
FineLookingConnemara5230
Exploring Agro-Based Industries
12 questions
Agro-Chemicals Brands and Technical Names
18 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser