Ethologie en gedrag bij dieren

HumaneMookaite avatar
HumaneMookaite
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Wat is het verschil tussen ethologie en behaviorisme?

Ethologie richt zich op natuurlijk gedrag en evolutionaire aanpassing, terwijl behaviorisme zich richt op gemeten reacties op stimuli of getrainde gedragingen in een laboratoriumcontext.

Welke natuurwetenschappers worden genoemd als de grondleggers van de moderne discipline ethologie?

Nikolaas Tinbergen, Konrad Lorenz en Karl von Frisch

Wat is het onderwerp van studie in ethologie?

Gedrag van niet-menselijke dieren onder natuurlijke omstandigheden

Welke wetenschapper wordt genoemd als een van de grondleggers van behaviorisme?

John B. Watson

Waar liggen de wetenschappelijke wortels van ethologie?

In het werk van Charles Darwin en Amerikaanse en Duitse ornithologen uit de late 19e en vroege 20e eeuw

Ethologie bestudeert voornamelijk het gedrag van menselijke dieren onder natuurlijke omstandigheden.

False

Gedragisme verwijst naar de wetenschappelijke en objectieve studie van diergedrag, meestal verwijzend naar gemeten reacties op stimuli of getrainde gedragsreacties in een laboratoriumcontext.

True

Ethologie heeft haar wetenschappelijke wortels in het werk van Nikolaas Tinbergen, Konrad Lorenz en Karl von Frisch.

True

Behaviorisme legt de nadruk op evolutionaire aanpassing van gedrag.

False

Ethologie wordt beschouwd als een moderne discipline die is ontstaan in de jaren 1970.

False

Study Notes

Ethologie

  • Ethologie is een tak van zoölogie die het gedrag van niet-mensen dieren bestudeert, meestal met een wetenschappelijke focus op gedrag onder natuurlijke omstandigheden en het zien van gedrag als een evolutionair adaptieve eigenschap.

Geschiedenis van Ethologie

  • Het vakgebied ethologie heeft zijn wetenschappelijke wortels in het werk van Charles Darwin en Amerikaanse en Duitse ornithologen uit de late 19e en vroege 20e eeuw, waaronder Charles O. Whitman, Oskar Heinroth en Wallace Craig.
  • De moderne discipline van ethologie begon eigenlijk in de jaren 1930 met het werk van de Nederlandse bioloog Nikolaas Tinbergen en de Oostenrijkse biologen Konrad Lorenz en Karl von Frisch, de drie ontvangers van de Nobelprijs in 1973.

Behaviourisme

  • Behaviourisme beschrijft de wetenschappelijke en objectieve studie van diergedrag, meestal verwijzend naar gemeten reacties op stimuli of tot getrainde gedragsreacties in een laboratoriumomgeving, zonder een bijzondere nadruk op evolutionaire adaptiviteit.

Test je kennis over ethologie en gedrag bij dieren met deze quiz. Ontdek hoe gedrag evolueert en zich aanpast in natuurlijke omstandigheden, en leer over wetenschappelijke benaderingen van gedragsstudies.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Ethology and Animal Behavior Quiz
10 questions
Ethology: Study of Animal Behavior
5 questions
Aim of Ethology in Animal Behavior
11 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser