Електричний струм та його види

UnlimitedArithmetic avatar
UnlimitedArithmetic
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

15 Questions

Яке явище називають електричним струмом перенесення?

Рух вільних іонів в газорозрядних приладах

Який вид струму можна спостерігати в діелектриках?

Електричний струм зміщення

Як називається одиниця сили струму?

Ампер

Яким чином вимірюється струм?

Амперметром

Як називається прилад для вимірювання тисячних часток ампера?

Мікроамперметр

Що таке повний електричний струм?

Це явище спрямованого руху носіїв заряду, що супроводжується магнітним полем

Які основні види електричного струму існують?

Струм провідності, струм перенесення та струм зміщення

Який вид носіїв заряду зумовлює електричний струм у металах?

Вільні електрони

Що є носіями заряду в електролітах, які зумовлюють електричний струм?

Позитивні та негативні іони

Що відрізняє струм провідності від струму перенесення?

Струм провідності зумовлений рухом електронів, а струм перенесення - рухом іонів

Що характеризує щільність струму?

Здатність провідника витримувати навантаження

Що є основною причиною упорядкованого руху електричних зарядів?

Електричне поле

Як визначається сила струму?

Відповіді a) та b) правильні

Що таке мікроамперметр?

Прилад для вимірювання мільйонних часток ампера

У якому випадку кількість електрики, що проходить через поперечний переріз провідника, у середньому дорівнює нулю?

Коли вільні електричні заряди перебувають у тепловому безладному русі

Learn about electric current and its main types: conduction current, convection current, and displacement current. Explore the phenomena of directed movement of charge carriers in substances or vacuum, caused by ordered electron motion.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

More Quizzes Like This

Electric Current Overview
16 questions

Electric Current Overview

WarmElectricOrgan avatar
WarmElectricOrgan
Electric Components in Series Quiz
12 questions

Electric Components in Series Quiz

FastestGrowingNoseFlute avatar
FastestGrowingNoseFlute
Use Quizgecko on...
Browser
Browser