Eigen Vermogen en Winstuitkering in Vennootschappen

TrustworthyHawk avatar
TrustworthyHawk
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

De NV mag geen dividend uitkeren als het eigen vermogen lager is of zou worden dan het gestorte of opgevraagde kapitaal plus onuitkeerbare reserves.

True

Bij BV en CV is er geen uitkering mogelijk indien het eigen vermogen negatief is of ten gevolge van de uitkering zou worden.

True

Herwaardeeringsmeerwaarden moeten als uitkeerbaar beschouwd worden.

False

Om een balanstest te doen moet je altijd uitgaan van de cijfers van de laatst goedgekeurde jaarrekening en mag je je niet baseren op meer recente cijfers.

False

Het bestuur heeft nooit de plicht om de laatst goedgekeurde jaarrekening te herzien als ze een winstuitkering willen doen.

False

Als het eigen vermogen van een NV lager is dan het gestorte of opgevraagde kapitaal plus onuitkeerbare reserves, mag er geen dividend uitgekeerd worden.

True

Bij BV en CV is het mogelijk om winst uit te keren als het eigen vermogen positief is.

False

Als een vennootschap overgedragen verliezen op de balans heeft staan, mogen deze direct gecompenseerd worden met nieuwe winsten.

False

Het bestuur heeft nooit de plicht om de laatst goedgekeurde jaarrekening te herzien als ze een winstuitkering willen doen.

False

Herwaardeeringsmeerwaarden moeten altijd als niet uitkeerbaar beschouwd worden.

True

Deze quiz test je kennis over het berekenen van het eigen vermogen van een vennootschap en de voorwaarden voor winstuitkering, met specifieke aandacht voor NV's. Het omvat ook de beperkingen op dividenduitkering in relatie tot het eigen vermogen en de onuitkeerbare reserves.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser