Ebolyusyon ng Pangalan 'Philippines'

ExcitedByzantineArt avatar
ExcitedByzantineArt
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Ano ang ibig sabihin ng Ma-i o Ma-Yi sa Chinese?

Pulo ng Ginto

Ano ang Ma-i base sa istoryador na Dinastiyang Awit?

Isang Isla

Ano ang sinasabing ibinigay na pangalan ng mga Chinese sa Luzon?

Lusong

Sino ang nagbigay ng pangalang 'Las Islas de San Lázaro' sa mga isla?

Fernando de Magallanes

Ano ang pangalawang pangalan ni Ferdinand Magellan?

Fernando de Magallanes

Kailan naitala ang unang circumnavigation ng Earth?

1522

Ano ang pagkakaiba ng pangalan 'Ma-i' ayon sa Chinese at sa istoryador ng Dinastiyang Awit?

'Ma-i' sa Chinese ay Land of Gold, 'Ma-i' sa Dinastiyang Awit ay Isla

'Luçonia' at 'Luzon' ay magkasing kahulugan, totoo o hindi?

Hindi Totoo

'Ma-i' o 'Ma-Yi' ay anong salitang Tagalog?

'Lusong'

'Magellan-Elcano Expedition' ay may kinalaman sa anong pangyayari noong 1522?

Unang naitalang circumnavigation ng mundo.

Study Notes

Ebolusyon ng Pangalan "Philippines"

  • Ang Ma-i o Ma-Yi ay ang unang pangalan ng Pilipinas, na ginamit ng Greek mapmaker na si Claudius Ptolemy sa kanyang mapa noong sinaunang panahon.
  • Ang Ma-i ay ang lokal na pangalan ng mga Chinese sa kasalukuyang Mindoro, pero inaangkin ng mga istoryador na ang Ma-i ay hindi isang isla, ngunit ang lahat ng timog ng mga pangkat ng mga isla ng South Sea at ang Manila mismo.
  • Ang pagkakaroon ng Ma-i ay unang naidokumento noong 971 AD, sa mga dokumento ng Dinastiyang Awit na kilala bilang Kasaysayan ng Kanta.
  • Ang mga Chinese ay nagbigay ng pangalang Liusung sa kasalukuyang isla ng Luzon, na nagmula sa salitang Tagalog na lusong, isang mortar na gawa sa kahoy na ginagamit sa pagbugbog ng bigas.
  • Nang gumawa ang mga Espanyol ng mga mapa ng Pilipinas noong unang bahagi ng ika-17 siglo, tinawag nila ang isla na Luçonia na kalaunan ay muling binabaybay bilang Luzonia, pagkatapos ay Luzon.

Las islas de San Lázaro (Saint Lazarus' Islands)

  • Ang mga isla ng Pilipinas ay pinangalanan ni Fernando de Magallanes na "Las islas de San Lázaro" noong 1521, sa araw ng kapistahan ni Saint Lazarus ng Bethany.
  • Ang Magellan expedition, na kilala rin bilang Magellan- Elcano expedition, ay nagresulta sa unang naitalang circumnavigation ng Earth noong 1522.

Unang bahagi ng pagtalakay sa mga sinaunang pangalan at pinagmulan ng pangalang 'Philippines', na sumasaklaw sa mga pangalan tulad ng Ma-Yi o Ma-i at Manila. Isinasalaysay ang mga teorya at dokumento hinggil dito mula sa sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser