Die Aarde se Atmosfeer en Weer

ConsiderateTrumpet avatar
ConsiderateTrumpet
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

9 Questions

Wat is die atmosfeer?

Die laag lug om die aarde.

Waar in die atmosfeer vind die meeste weer aktiwiteite plaas?

Troposfeer

Wat is die belangrikste verskil tussen weer en klimaat?

Weer is die kortstondige toestand van die atmosfeer, terwyl klimaat oor lang tydperke gaan.

Wat word bedoel met klimaat?

Gemiddelde weerstoestande oor 'n lang tydperk.

Wat bepaal die verspreiding van lewe op aarde?

Temperatuur

Wat is die bron van hitte vir die aarde en atmosfeer?

Die son

Watter laag van die atmosfeer bepaal die meeste van ons daaglikse weer?

Troposfeer

Wat word bedoel met die woord 'temperatuur'?

Die hittegraad van die atmosfeer op 'n bepaalde plek en tyd.

Hoe lank strek die tydperk uit wat gebruik word om die klimaat te bepaal?

20-35 jaar

Study Notes

Die Atmosfeer

 • Die gasomhulsel wat die aarde omring, staan bekend as die atmosfeer.
 • Die atmosfeer word in verskillende lae opgedeel.

Die Troposfeer

 • Die laag wat naaste aan die aardoppervlak is, word die troposfeer genoem.
 • Die meeste weer aktiwiteite wat ons lewe op aarde beïnvloed, vind in hierdie onderste laag van die atmosfeer plaas.

Weer vs. Klimaat

 • Weer verwys na die toestand van die atmosfeer op 'n bepaalde tydstip en plek.
 • Weer het te doen met die temperatuur, wind of bewolktheid op 'n bepaalde tydstip.
 • Weer verander van dag tot dag.
 • Klimaat is die gemiddelde weerstoestande wat oor 'n tydperk van 20-35 jaar verkry is.
 • Klimaat word verkry deur van die gemiddeldes van verskillende elemente van die weer gebruik te maak.

Klimaatselemente

 • Temperatuur is die hittegraad van die atmosfeer op 'n bepaalde plek en tyd.
 • Temperatuur is seker die belangrikste klimaatselement.
 • Temperatuur bepaal die verspreiding van lewe op aarde en die meeste ander klimaatselemente is daarvan afhanklik.
 • Die Karoo het byvoorbeeld 'n droë klimaat en die Wes-Kaap 'n Mediterreense klimaat van nat winters en droë somers.

Hittebron

 • Die aarde en sy atmosfeer kry sy hitte van die son.

Hierdie quiz dek die basiese konsepte van die aarde se atmosfeer en die verskil tussen weer en klimaat. Leer meer oor die opdeling van die atmosfeer in lae en hoe weer 'n kortstondige toestand van die atmosfeer op 'n spesifieke tyd en plek is.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

The Earth's Atmosphere
3 questions
Earth's Atmosphere Composition Quiz
3 questions
Earth's Atmosphere Layers Quiz
4 questions
Atmosphere Layers Quiz
5 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser