Database Management System Quiz

LightHeartedCrocus avatar
LightHeartedCrocus
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

14 Questions

Koja od sledećih tvrdnji je tačna u vezi sa SQL upitima?

Klauzula SELECT odgovara operatoru projekcije, klauzula WHERE operatoru selekcije, klauzula FROM operatoru spajanja

Koja vrsta veze postoji između n-torki tabele GRAĐANIN prema datom opisu?

Unarne veze 1:1

Šta predstavlja pogled u kontekstu informacionih sistema?

Virtuelnu tabelu sa imenom

Koja tvrdnja je tačna u vezi sa kardinalnošću relacije?

Predstavlja broj n-torki jedne tabele koji su u relaciji sa jednom n-torkom druge tabele

Koja tvrdnja je tačna u vezi sa hijerarhijskim i mrežnim modelom informacionih sistema?

Hijerarhijski model dozvoljava veze tipa M:N, a mrežni model dozvoljava samo 1:N veze

Koji od ponuđenih SQL upita vraća spisak svih imena koja sadrže mala slova "a" i "b" prema datoj tabeli?

SELECT ime FROM tab1 WHERE ime LIKE "%a%b%" OR ime LIKE "%b%a%";

Koji postupak se koristi za uklanjanje moguće pojave nekontrolisane redundanse u relacionom modelu?

Normalizacija

Koje osobine mora da zadovolji atribut da bi bio kandidat za primarni ključ?

Jedinstvenost i minimalnost

Kako se definišu pravila referencijalnog integriteta prema Codd-u?

Skup vrednosti spoljnog ključa relacije R1 mora biti podskup skupa vrednosti primarnog ključa relacije R2, pri čemu relacije R1 i R2 ne moraju biti različite

Koje operatore Codd smatra pogodnim za ažuriranje?

Selekcija, unija i razlika

Koji SQL upit koristi SELECT naredbu za izbor atributa iz više tabela?

SELECT atribut1, atribut2 FROM tabela1 JOIN tabela2 ON uslov

Koja SQL naredba se koristi za brisanje podataka iz tabele?

DELETE FROM tabela WHERE uslov

Koje osobine moraju da zadovolje neključni atributi u tabeli da bi se ona nalazila u trećoj normalnoj formi?

Da ne budu ni funkcionalno ni tranzitivno zavisni od ključnih atributa

Koja SQL naredba se koristi za definisanje novih podataka u tabeli?

INSERT INTO tabela VALUES (vrednost1, vrednost2)

Test your knowledge of database management systems with this quiz. Questions cover topics such as data modeling, SQL queries, relational algebra, and information system models.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser