Damar Hastalıkları ve Arterler Quizi

PatriRubellite avatar
PatriRubellite
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Arterlerin ortak 3 tabakasından biri olan Tunika intima'da hangi hücreler bulunur?

Endotel hücreleri

Orta ve büyük çaplı damarları advestisya tabakasındaki küçük arterioller hangi damarları besler?

Vazo vazorum

Orta çaplı musküler arterlerin media tabakasında hangi hücreler bulunur?

Sadece düz kas hücreleri

Küçük arterler ve arterioller hangi dokuda bulunur?

Organ bağ dokusu

Arterioller hangi damarların kan akımının direncini düzenler?

Kan arteriollere ulaşır

Arterlerin ortak 3 tabakasından biri olan Tunika media'da hangi yapılar bulunur?

Düz kas hücreleri, ESM, elastik lifler

Küçük ve ince çaplı damarlar hangi yöntemle beslenir?

Lümenden difüzyonla

Orta çaplı musküler arterlerin media tabakasında hangi hücreler bulunur?

Düz kastan ibaret

Arterioller hangi damarların kan akımının direncini düzenler?

Kan arteriollere ulaşır

Arterlerin advestisya tabakasındaki küçük arterioller hangi damarları besler?

Orta ve büyük çaplı damarları

Bu quiz, damar hastalıkları konusunda Prof. Dr. Türkan Atasever Rezanko'nun ders notlarına dayanmaktadır. Kan damarlarının yapısı ve işlevi üzerine odaklanan quizde, damarlardaki 3 tabaka ve arterlerde bulunan ek özellikler hakkında bilgi edineceksiniz. Bu konuyla ilgilenenler için mük

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Vessel Voyage
3 questions

Vessel Voyage

HarmoniousVision avatar
HarmoniousVision
Structure of Blood Vessels
10 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser