Confidentiality and Secrets

FortunateCadmium avatar
FortunateCadmium
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

18 Questions

Anong uri ng lihim ang tumutukoy sa mga katotohanan na nakasulat mula sa Likas na Batas Moral?

Natural secrets

Anong tipo ng lihim ang ginagamit kapag may pangako ng isang tao?

Promised secrets

Kailan ang mga lihim ay maaaring ihayag?

Kapag may pahintulot ng taong may-alam

Anong uri ng lihim ang ginagamit sa mga impormasyon at kaalaman sa isang bagay?

Committed or entrusted secrets

Anong pagkakataon ang hindi sinasabi ang mga mahahalagang detalye at impormasyon?

Sa mga sinisimulang magandang negosyo

Anong tipo ng lihim ang ginagamit sa mga medical records ng isang pasyente?

Committed or entrusted secrets

Ano ang prinsipyo na nagtatangi ng limitasyon sa pagkuha ng anumang bahagi ng likha o kabuuang gawa ng awtor o manunulat?

Fair Use

Anong tawag sa akto ng pagsisiswalat ng tao mula sa gobyerno o pribadong organisasyon/korporasyon?

Whistleblowing

Ano ang tinuturing na paglabag sa intelektuwal na gawain at pag-aari ng tao?

Plagiarism

Ano ang importante sa pag-iwas ng plagiarism?

Ang lahat ng ito

Anong prinsipyo ang sumasailalim sa lahat ng mga orihinal na ideya, mga salita, at mga datos?

Intellectual Honesty

Ano ang ginagawa ng isang taong nagpapahayag ng katotohanan at katapatan sa mga datos?

Intellectual Honesty

Anong uri ng pangungusap ang maingat na paggamit ng mga salita sa pagpapaliwanag na kung saan ay walang ibinibigay na tiyak na impormasyon sa nakikinig?

Mental Reservation

Anong tawag sa mga sikreto na nakaugat mula sa Likas na Batas Moral?

Natural Secrets

Anong lason sa bukas at kaliwanagan ng isang bagay o sitwasyon na nararapat na mangibabaw sa pagitan ng mga tao?

Panloloko

Anong prinsipyo ang nagsasabing ang lahat ng mga orihinal na ideya, mga salita at mga datos na nakuha at nahiram ay dapat bigyan ng kredito o pagkilala ang may akda o pinagmulan?

Intellectual Honesty

Anong isyu ang may kaugnayan sa pananagutan sa pagpapahayag ng katotohanan sa mga datos, mga ideya, balangkas ng isang akda ngunit hindi kinilala ang pinagmulan?

Plagiarism

Anong dahilan ng isang tao kung bakit mas nahihikayat na gawin ang pagnanakaw sa gawa ng iba kaysa sa lumikha ng sarili at paulit-ulit na pagsasagawa nito?

Anonymity

Study Notes

Mga Dahilan ng Pagnanakaw sa Gawa ng Iba

 • Ang mga dahilan ng pagnanakaw sa gawa ng iba ay kabilang sa mababang presyo, anonymity, at madaling transaksiyon
 • Hindi sistematiko ang isa pang dahilan ng pagnanakaw sa gawa ng iba

Kahulugan ng Mga Salita

 • Kaliwanagan ay ang nagsisilbing ilaw ng tao sa paghahanap ng kaalaman at layunin niya sa buhay
 • Panloloko ay isang lason na humahadlang sa bukas at kaliwanagan ng isang bagay o sitwasyon na nararapat na mangibabaw sa pagitan ng mga tao

Mga Lihim

 • Natural Secrets ay mga sikreto na nakaugat mula sa Likas na Batas Moral
 • Promised Secrets ay mga lihim na ipinangako ng taong pinagkatiwalaan nito
 • Committed or Entrusted Secrets ay naging lihim bago ang mga impormasyon at kaalaman sa isang bagay ay nabunyag

Prinsipyo ng Pag-angkin

 • Ang prinsipyo ng pag-angkin ay ang Intellectual Honesty, kung saan ang lahat ng mga orihinal na ideya, mga salita, at mga datos na nakuha at nahiram ay dapat bigyan ng kredito o pagkilala sa may-akda o pinagmulan

Plagiarism

 • Plagiarism ay isang paglabag sa Intellectual Honesty
 • Ito ay isyu na may kaugnayan sa pananagutan sa pagpahayag ng katotohanan at katapatan sa mga datos, mga ideya, mga pangungusap, buod at balangkas ng isang akda, programa, himig, at iba pa ngunit hindi kinilala ang pinagmulan

Paano Maiiwasan ang Plagiarism

 • Magpahayag sa sariling paraan
 • Mahalaga rin na magkaroon ng kakayahan na makapagbigay ng sariling posisyon o stand sa anumang argumento o pagtatalo
 • Ang tamang pagsusuri sa gawa ng iba, pagtimbang sa bawat argumento, at pagbuo ng sariling konklusyon o pagbubuod ay makatutulong sa sarili na magpahayag

Test your understanding of the importance of keeping secrets and confidential information. Learn when it's okay to share and when it's not, and how it affects relationships and individuals. Take this quiz to discover the boundaries of confidentiality.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser