quiz image

tema 2: Makroøkonomiens fødsel // Bruttonationalproduktet (BNP)

stor_dreng123 avatar
stor_dreng123
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Flere af de marginalistiske økonomer var især bekymrede for:

Stigende tilslutning til socialistiske bevægelser

Hvilket af de følgende begreber var IKKE centralt for de marginalistiske økonomer:

Monopolkapitalisme

Hvilke af de følgende udsagn hører IKKE med i en beskrivelse af Say's lov?

Efterspørgslen skaber udbuddet

Depressionen satte et begrebsligt aftryk på Keynes' arbejde i den forstand at følgende begreb stod helt centralt i hans arbejde:

Usikkerhed

Hvilke af følgende udsagn medvirker til at beskrive den 'Keynesianske revolution' i økonomi?

Keynes gjorde opmærksom på hvor afgørende den samlede efterspørgsel er for beskæftigelse og vækst

Hvilket af de følgende udsagn forbinder vi med Keynes:

Efterspørgslen skaber udbuddet

Hvilken af de følgende faktorer har ifølge Keynes den største indflydelse på virksomhedens investeringer:

forventet salg

Hvilken af de følgende elementer er IKKE en del af en Keynesiansk økonomisk analytik:

Mikroøkonomisker problemer forårsaget af deflation

I følge Keynes, så vil priser og lønninger i en recession:

være træge (stive)

Ifølge Keynes er det vigtigt at regeringen:

Kører med underskud på de offentlige finanser i en recession

Study Notes

Marginalist Economists

  • Were concerned about certain issues, but one concept that was NOT central to them was:

Say's Law

  • The following statements do NOT describe Say's Law:

Keynes' Work

  • The Depression had a significant impact on Keynes' work, with one concept standing out as central:

Keynesian Revolution

  • The following statements contribute to describing the 'Keynesian Revolution' in economics:

Keynes' Ideas

  • Keynes is associated with the idea that:

Investment Influences

  • According to Keynes, the factor with the greatest influence on business investments is:

Keynesian Analysis

  • The following element is NOT part of a Keynesian economic analysis:

Recession Dynamics

  • According to Keynes, during a recession, prices and wages will:

Government Role

  • Keynes believed it is important for the government to:

Test your knowledge of Keynesian economics, including Say's Law, the Keynesian Revolution, and Keynes' ideas on investment and more.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Keynesian Motives for Holding Money
30 questions
Keynesian Theory Assumptions
16 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser