Computer Virus Protection and Detection Quiz

StainlessWerewolf avatar
StainlessWerewolf
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

18 Questions

Antivirus proqramının hansı funksiyası virusların çoxalma və zərərvurma məqsədilə əməliyyat sisteminə etdikləri müraciətləri tutur və təhlükəli əməliyyatları nəzarət edir?

Virusların aşkar edilməsi və zərərsizləşdirilməsi

Hansı proqram xakerə müəyyən ziyankar hərəkətləri yerinə yetirməyə imkan verir?

Keyloqqer

Aşağıdakı proqramlardan hansı antivirus proqramıdır?

Dr.Web

Aşağıdakı proqramlardan hansı antivirus proqramı deyil?

Şell-kod

Aşağıdakı proqramlardan hansı antivirus proqramıdır?

Symantec Norton

Aşağıdakı proqramlardan hansı antivirus proqramı deyil?

Keyloqqer

Hansı antivirus proqram tipi virusların çoxalma və zərərvurma məqsədilə əməliyyat sisteminə etdikləri müraciətləri tutur, təhlükəli əməliyyatları nəzarət edir?

Detektor tip antivirusdur

Hansı antivirus proqram tipi proqramların, qovluqların, faylların və sistem sahələrinin məzmununu yadda saxlamaqla, dövri olaraq, cari vəziyyətlə ilkin vəziyyəti müqayisə edir?

Doktor tip antivirusdur

Hansı antivirus proqram tipi virusların aşkar edilməsinə və onların zərərsizləşdirməsinə imkan verir?

Detektor tip antivirusdur

Əməli yaddaşda və xarici qurğularda yalnız onlara və məlum virusların axtarışını təmin edir və onları tapır?

Süzgəclər(filtrlər)

Vaksinlər(immunizatorlar) tip antivirusin iş prinsipi nədir?

Doktor tip antivirusdur

Hangi antivirus proqram tipi proqramların, qovluqların, faylların vә sistem sahәlәrinin mözmununu yadda saxlamaqla, dövri olaraq, cari vәziyyәtlә ilkin vәziyyәti müqayisә edir?

191

Aşağıdakılardan hansı ziyankar proqrama aid deyil?

Vaksinləşdirmə

Aşağıdakılardan hansı antivirus proqramıdır?

Avast

Aşağıdakılardan hansı antivirus proqramıdır?

McAfee

Aşağıdakılardan hansı ziyankar proqrama aid deyil?

Dr.Web

Aşağıdakılardan hansı antivirus proqramıdır?

Kaspersky

Aşağıdakılardan hansı xakerin ziyankar hərəkətlərini yerinə yetirməyə imkan verən proqramdır?

Eksployt

Test your knowledge on methods to detect and neutralize viruses, control dangerous operations, and protect the computer system. This quiz covers topics such as monitoring system activities, identifying known viruses, comparing current and initial states, and preserving program functionality.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Computer Virus Signs Quiz
4 questions

Computer Virus Signs Quiz

ComfortableFermat avatar
ComfortableFermat
Types of Computer Viruses Quiz
18 questions
Types of Computer Viruses Quiz
10 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser