Cognitive Psychology Introduction Quiz

CozyTourmaline avatar
CozyTourmaline
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Čo skúma kognitívna psychológia?

Biologické aspekty myslenia a pamäte

Čo je obsahom psychológie zaoberajúcej sa kognitívnymi procesmi?

Vedomie, duševné procesy a emócie

S čím sa kognitívna psychológia nespája?

Biologickými procesmi v mozgu

Čo je schopný človek vďaka sociálnemu učeniu vytvoriť a ovplyvniť?

Svoju hodnotovú orientáciu

Ako je možné prirovnať ľudskú myseľ podľa textu?

K počítači pomocou matematického spracovávania informácií

Kto je považovaný za praotca kognitívnej psychológie?

Wilhelm Wundt

Ktorý psychológ sa zaoberal klasickým podmieneným učením, čím položil základy pre behaviorizmus?

Max Wertheimer

Kto je považovaný za radikálneho behavioristu a zakladateľa behaviorizmu?

John B. Watson

Ktorý psychológ sa zaoberal geštalt psychológiou a kritizoval behaviorizmus a štrukturalizmus?

Max Wertheimer

Ktorý psychológ sa zaoberal štúdiom mysle a tvrdil, že psychologické obsahy nevznikajú zložením priestorových a časových častí, ale zo zážitku ako celku?

William James

Test your knowledge of the basic concepts and areas of cognitive psychology with this introductory quiz. Explore topics such as cognitive processes, affective states, social behavior, and more.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser