Classification of Legal Regulations Quiz

CorrectSimile avatar
CorrectSimile
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

4 Questions

Čo je charakteristikou nariadení vydaných panovníkom?

Boli považované za mimoriadne a dočasné formy tvorenia právnych predpisov

Aká bola úloha kráľovskej kancelárie v období absolutizmu a neoabsolutizmu?

Využívala (zneužívala) svoju moc v oblasti podzákonných predpisov

Kedy mohol panovník vydávať nariadenia podľa zákonnátvorby?

Len ak platil len za života panovníka

Akým spôsobom získala vláda novú nariaďovaciu právomoc v období 1938 – 1945?

Získala ju prostredníctvom nariadení so silou zákona

Test your knowledge of the classification of legal regulations, including decrees, resolutions, and laws. Learn about the distinction between laws and decrees and their respective processes of issuance.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser