Chesapeake

UseableOpal avatar
UseableOpal
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

6 Questions

Which naval act authorized the construction of the original six frigates?

Naval Act of 1794

What event led to the War of 1812?

The Chesapeake-Leopard affair

Who designed the original six frigates of the United States Navy?

Joshua Humphreys

Pliska Muharebesi hangi yıl gerçekleşti?

811

Hangi lider, Bulgarların Bizans İmparatorluğu'nun başkenti olan Konstantinopolis'i kuşatma hazırlıklarının zirveye ulaştığı sırada öldü?

Krum

Bulgarlar, Pliska Muharebesi'nden sonra Doğu Trakya'nın tamamını kontrol altına aldılar mı?

Evet

Test your knowledge on the 38-gun frigate Chesapeake of the United States Navy. Learn about its construction, design, and role as one of the original six frigates authorized by the Naval Act of 1794.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser