Characteristics of Living Systems and Cells

InnocuousGrace avatar
InnocuousGrace
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

9 Questions

Quina és la ciència que estudia les cèl·lules?

Biologia cel·lular

En què es basa la reproducció autònoma dels éssers vius?

Equilibri

Quina característica defineix les cèl·lules com a unitat estructural i funcional dels sistemes vius?

Guarden informació hereditària en el seu DNA.

Què utilitzen les cèl·lules com a blocs moleculars bàsics?

Aminoàcids i RNA

Quin tipus de cèl·lula té orgànuls, nucli i nucleol?

Eucariota

Quina és una característica essencial de les cèl·lules?

Traduir el RNA a proteïnes.

Quina és la mida aproximada d'una cèl·lula unicel·lular o colonial?

1μm -1mm

Quin intercanvi realitzen els éssers vius per mantenir l'equilibri i la reproducció autònoma?

Intercanvi d'energia i matèria

Quin nivell d'organització tenen els éssers vius?

Nivell d'organització alta i alta complexitat

This quiz covers the defining features of living systems, including being open systems that exchange energy, matter, and information, high level of organization and complexity, and autonomous reproduction. It also delves into the cell as the structural and functional unit of living systems, with a focus on cellular biology.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Exploring Life
3 questions

Exploring Life

WellEducatedNovaculite avatar
WellEducatedNovaculite
Use Quizgecko on...
Browser
Browser