Cell Membrane and Substance Exchange Quiz

VibrantViolet avatar
VibrantViolet
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

25 Questions

Wat is de drijvende kracht achter passief transport?

Concentratiegradiënt.

Waarom zijn membranen semipermeabel?

Ze laten slechts bepaalde moleculen door.

Wat gebeurt er bij passief transport?

Stoffen bewegen spontaan en kost de cel geen energie.

Wat is het hypertone milieu?

De plaats met de hogere concentratie.

Wat wordt bedoeld met isotone concentraties?

Gelijke concentraties aan beide zijden van een membraan.

Wat is diffusie?

Het is het proces waarbij opgeloste stoffen zich met hun concentratiegradiënt mee verplaatsen doorheen het membraan.

Wat zijn de twee vormen van diffusie?

Eenvoudige diffusie en geleide diffusie.

Wat zijn voorbeelden van eenvoudige diffusie?

Uitwisseling van O2 en CO2 tussen het bloed en de longblaasjes, transport van steroïdhormonen zoals oestrogeen of testosteron.

Welke eiwitten worden gebruikt bij geleide diffusie?

Transmembraaneiwitten, ook wel kanaalproteïnen genoemd.

Wat is osmose?

Osmose is de verplaatsing van water door een semipermeabel membraan.

Wat is een voorbeeld van een opgeloste stof die betrokken is bij osmose?

Disacharide sacharose.

Wat gebeurt er bij osmose wanneer de oplossingen aan beide zijden van het membraan isotoon zijn?

Er is sprake van een osmotisch evenwicht.

Wat is de osmotische waarde?

Het is een maat voor de concentratie van de opgeloste stoffen die zorgen voor osmose.

Hoe kan een cel reageren op osmose wanneer ze zich niet in een isotone omgeving bevindt?

Een cel kan zwellen of krimpen.

Wat is de rol van aquaporines bij osmose?

Aquaporines verplaatsen water van de hypotone naar de hypertone omgeving.

Wat gebeurt er met een plantencel in een hypertone omgeving?

De cel zal door osmose water verliezen, het celmembraan komt los van de celwand en de turgordruk verdwijnt.

Wat zijn de gevolgen van plasmolyse voor een plant?

De plant verliest zijn stevigheid, hangt slap en verwelkt.

Wat is deplasmolyse en wat zijn de gevolgen ervan voor een plantencel?

Deplasmolyse is het omgekeerde proces van plasmolyse, waarbij de cel opnieuw turgescent wordt. Als de plant op tijd weer water krijgt, wordt de concentratie buiten de cellen hypotoon en kan de vacuole zich opnieuw vullen.

Wanneer treedt plasmolyse op en wat veroorzaakt het?

Plasmolyse treedt op als de concentratie in de bodem hypertoon is ten opzichte van de concentratie in de cellen. Het kan bijvoorbeeld optreden als er te weinig water in de bodem aanwezig is.

Wat gebeurt er met een dierlijke cel in een hypotone omgeving?

De cel zal water opnemen door osmose en zwellen.

Waarom is het belangrijk om isotone oplossingen te gebruiken bij vloeistoffen die in het lichaam worden ingebracht?

Om te voorkomen dat de cellen barsten of krimpen door osmotische effecten.

Wat is de functie van de celwand in een plantencel?

De celwand levert tegendruk aan de celinhoud wanneer deze water opneemt en de cel vult.

Wat is het verschil tussen de permeabiliteit van de celwand en het celmembraan van een plantencel?

De celwand is permeabel en laat water en alle opgeloste stoffen door, terwijl het celmembraan semipermeabel is.

Hoe reageert een plantencel op osmose in normale omstandigheden?

Een plantencel zal spontaan water opnemen via de wortels.

Wat wordt bedoeld met turgordruk?

De druk die geleverd wordt door het water in de plantencel wanneer de celinhoud tegen de celwand aandrukt.

Test je kennis over het celmembraan en de uitwisseling van stoffen door de celmembraan. Ontdek hoe cellen in staat zijn om verschillende stoffen uit te wisselen met hun omgeving en begrijp de cruciale rol van het celmembraan in dit proces.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser