Cell Membrane and Cell Types Quiz

CommodiousCyan avatar
CommodiousCyan
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

12 Questions

Vilken av följande kemiska föreningar är en del av de fyra viktiga biomolekylerna i celler enligt texten?

Kväve

Vad är huvudsyftet med kolhydrater enligt texten?

Lagring av energi

Vad är funktionen av fosfolipider enligt texten?

Reglerar vattenflödet in och ut ur cellen

Varför är proteiner viktiga enligt texten?

För att bygga upp kroppen

Vilken av följande påståenden om DNA är korrekt enligt texten?

DNA-molekyler har enkelkedjor med kvävebaspar

Vad är huvudfunktionen hos virus enligt texten?

Föröka sig genom att infektera andra celler

Vilken funktion har cellmembranet?

Att skydda cellen mot omgivningen

Vad är skillnaden mellan eukaryota och prokaryota celler?

Eukaryota celler har ett kärnmembran, medan prokaryota saknar detta

Vilken typ av celler använder enkla molekyler som koldioxid och vatten som byggmaterial?

Autotrofa

Vilka organismer behöver inte 'äta' för att få byggmaterial?

Växter, alger och en del bakterier

Hur överförs energin till ATP i cellen?

Genom cellandningen

Vilka organismer är klassificerade som Heterotrofa?

Allt annat än växter, alger och Autotrofa bakterier

Study Notes

Cellens Struktur och Funktion

 • Cellmembranet skyddar cellen mot omgivningen och styr vad som får komma in och ut.
 • Cellen behöver energi och byggnadsmaterial i form av kemiska föreningar.

Två Grundtyper av Celler

 • Eukaryota celler har ett kärnmembran som innesluter DNA.
 • Eukaryota celler innehåller fler mindre organeller med bestämda uppgifter.
 • Prokaryota celler saknar kärnmembran.

Autotrofer och Heterotrofer

 • Autotrofer får energi från solen eller kemiska reaktioner.
 • Heterotrofer utnyttjar andra molekyler i andra organismer för byggnadsmaterial och energi.

Fotosyntes och Cellandning

 • Fotosyntesen är den viktigaste kemiska reaktionen som bygger på alla organiska ämnen på jorden.
 • Fotosyntes behövs inte "äta" för att få byggmaterial.
 • Cellandningen överför energin till ATP.

Biomolekyler

 • De fyra viktiga kemiska föreningarna är kolhydrater, fetter (lipider), proteiner och nukleinsyror.
 • Biomolekylerna bildas och omvandlas i cellens ämnesomsättning.

Kolhydrater och Fetter

 • Kolhydrater och fettliknande ämnen är uppbyggda av kol, väte och syre.
 • Stärkelsen är växternas förråd av kolhydrater.
 • Cellulosa bygger upp växternas cellväggar.

Lipider

 • Fetter och andra ämnen med liknande egenskaper kallas för lipider.
 • Lipider löser sig inte i vatten.
 • Fetter är viktiga som lager av energi, används även i cellandningen.

Proteiner

 • Proteiner har många uppgifter, bygger upp kroppen och är delaktiga i kemiska reaktioner.
 • Proteiner är stora molekyler som byggs upp av 20 olika aminosyror.
 • Ordningen på aminosyrorna utser proteinet egenskap.

DNA och RNA

 • DNA och RNA lagrar och hanterar information i cellerna.
 • DNA-molekyler är långakedjor med en "ryggrad" av fosfat och socker.
 • På varje socker del sitter en kvävebas, vilket fungerar som ett "alfabet".

Test your knowledge on cell membranes, eukaryotic and prokaryotic cells, and the basic functions of cells including energy production and metabolism. Explore the differences between eukaryotic cells with a nucleus and prokaryotic cells lacking a true nucleus.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser