Bronnen en Beginselen van het Recht Hoofdstuk 1 Quiz

EnviableBegonia avatar
EnviableBegonia
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

15 Questions

Wat is de definitie van 'Recht' volgens hoofdstuk 1?

Een geheel van afdwingbare regels

Wat zijn 'Supranationale normen'?

Normen die gelden tussen staten onderling

Wat is de belangrijkste rechtsbron van het internationale recht?

Een internationale schriftelijke overeenkomst tussen twee of meer staten/deelstaten

Wat gebeurt er als rechtsregels niet afdwingbaar zijn?

Ze worden niet nageleefd

Wat is de rol van het parlement bij het tot stand komen van regels?

Het parlement vertegenwoordigt de samenleving en stelt regels op

Wat is de definitie van 'Recht' volgens hoofdstuk 1?

Een geheel van afdwingbare regels

Wat zijn de belangrijkste rechtsbronnen van het internationale recht?

Verdragen

Wat zijn supranationale normen in het recht?

Normen die gelden tussen staten onderling

Wat betekent rechtszekerheid in het recht?

Het garanderen van een gelijke toepassing van rechtsregels voor iedereen

Welke rol heeft het parlement bij het tot stand komen van regels volgens hoofdstuk 1?

Het parlement vertegenwoordigt de samenleving en maakt wetgeving op basis van wat de samenleving wenst

Welke taalgroep wordt niet vertegenwoordigd in de senaat of de kamer?

Duitsstalige taalgroep

Hoeveel Nederlandstalige deelstaatsenatoren zijn er?

29

Hoeveel Franstalige deelstaatsenatoren zijn er?

20

Welke taalgroep moet de eed afleggen in het Nederlands om vertegenwoordigd te worden in de kamer?

Nederlandstalige taalgroep

Wat is het aantal leden in de kamer?

150

Test je kennis over de definitie van recht en de bronnen van het recht. Leer over afdwingbare regels, rechtszekerheid en verschillende bronnen van het recht.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Bronnen van Recht
5 questions

Bronnen van Recht

SustainableAgate8483 avatar
SustainableAgate8483
Wat is recht - deel I
10 questions

Wat is recht - deel I

FlawlessGrossular avatar
FlawlessGrossular
Recht en arbeidsrecht quiz
14 questions

Recht en arbeidsrecht quiz

CleanlySuprematism avatar
CleanlySuprematism
Kenmerken van het recht
20 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser