Bharat ke Vibhajan ka Itihas

FresherYttrium avatar
FresherYttrium
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

3 Questions

24 March 1947 ko lord Mountbatten ne kya kiya?

Bharat ke vaysaray ko niyukt kiya

Bharat ke vibhajan ka nirman kab hua?

3 June 1947

Kaunsa tithi Satta Parivartan ki ghoshna ke sath Yojana ke Aadhar Bharat ka vibhajan hua?

15 August 1947

Is quiz mein aapko Bharat ke vibhajan se judi mahatvapurn ghatnayon ki jaankari di jayegi. Ismein lord Mountbatten ke vayasaray niyukt hone se lekar Bharat ke vibhajan tak ki mahatvapurn tithiyon ki jankari di gayi hai.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser