Bauhaus 1919-1933 Part I: Introduction

TopQualityEcoArt avatar
TopQualityEcoArt
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

16 Questions

Wat was het doel van de nieuwe school volgens het manifest van Walter Gropius?

Een nieuwe synthese van de kunsten bereiken door samenwerking tussen kunstenaars en ambachtslieden

Wat symboliseerde de kathedraal in de visie van Bauhaus?

De vereniging van alle kunsten

Wat was Walter Gropius naast architect nog meer?

Een goede pr-man die boeken, lezingen en artikels over architectuur promootte

Wat typeerde de school zich als in 1 beweging?

Anti-academisch, avant-garde en antiburgerlijk

Wat werd beoogd met de nieuwe bouwkunst volgens het manifest?

Een synthese van architectuur, beeldhouwkunst en schilderkunst voortgekomen uit samenwerking tussen kunstenaars en ambachtslieden

Wat probeerde het Bauhaus weg te zoeken van volgens het manifest?

Weg van de academische kunstscholen

Wie was de voornaamste vertegenwoordiger van de ‘International Style’?

Mies van der Rohe

Welke kunstbeweging vormde de voedingsbodem voor het Bauhaus?

Duitse expressionistische kunstbeweging

Welke architectuurbenadering werd toegepast door Behrens en mede-oprichters van de Deutsche Werkbund?

Totaalconcept zonder onderscheid tussen disciplines

Welke beweging wilde reageren tegen een gedifferentieerde benadering van kunst?

Arts and Crafts-beweging

Welke kunstenaars behoorden tot de bekendste medeoprichters van de Deutsche Werkbund?

Olbrich, Van de Velde en Hofmann

Waarvoor werd Behrens aangesteld als artistiek adviseur?

AEG

Met wie startte Gropius zijn eigen praktijk vanaf 1910?

Meyer

Welke beweging wilde de industrie mee opnemen in een samenwerkingsverband?

Deutsche Werkbund

'International Style' kreeg zijn naam na welke tentoonstelling?

'International Style'-tentoonstelling in het Museum of Modern Art in NYC, 1932

'Bauhaus' werd opgericht door welke belangrijke persoonlijkheid?

'Gropius'

Study Notes

Doel van de nieuwe school en het Bauhaus

 • Het doel van de nieuwe school volgens het manifest van Walter Gropius was om kunst en ambacht samen te brengen.
 • De kathedraal symboliseerde de eenheid van kunst en techniek in de visie van Bauhaus.

Walter Gropius en zijn achtergrond

 • Walter Gropius was naast architect ook leraar, schrijver en politicus.
 • Hij stichtte het Bauhaus in 1919.

Het Bauhaus en de nieuwe bouwkunst

 • Het Bauhaus zag zich als een beweging die kunst en techniek wilde verenigen.
 • Het doel van de nieuwe bouwkunst volgens het manifest was om een synthese te creëren tussen kunst, ambacht en industrie.
 • Het Bauhaus wilde afstappen van de decorative en ornamentale stijl en in plaats daarvan een functionele en industriële vormgeving nastreven.

Stijlen en bewegingen

 • De ‘International Style’ werdvertegenwoordigd door Walter Gropius en anderen.
 • De kunstbeweging die de voedingsbodem vormde voor het Bauhaus was het Expressionisme.
 • De architectuurbenadering die toegepast werd door Behrens en mede-oprichters van de Deutsche Werkbund was het Functionalisme.
 • De beweging die wilde reageren tegen een gedifferentieerde benadering van kunst was de Deutsche Werkbund.

Personen en organisaties

 • De bekendste medeoprichters van de Deutsche Werkbund waren onder anderen Peter Behrens, Hermann Muthesius en Josef Hoffmann.
 • Behrens werd aangesteld als artistiek adviseur bij AEG (Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft).
 • Gropius startte zijn eigen praktijk vanaf 1910 met Adolf Meyer.
 • De ‘International Style’ kreeg zijn naam na de tentoonstelling in 1932.

Explore the history of Bauhaus, a school of art and design that existed from 1919 to 1933. Learn about Walter Gropius's manifesto and the school's pursuit of a new synthesis of the arts through collaboration between artists and craftsmen.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Bauhaus: Radical Design School
15 questions
Homenaje a las mujeres de la Bauhaus
12 questions
La Bauhaus y el Movimiento Moderno
6 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser