Bacterial Arrangement Quiz

NimbleBluebell avatar
NimbleBluebell
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

5 Questions

Vad betyder 'kokkos' på svenska?

Sfärisk

Vilken form har bakterier som klassificeras som Cocci?

Sfärisk

Vilken beteckning används för kedjebildande bakterier?

Streptococci

Vilken term används för stavformade bakterier?

Bacilli

Vilken typ av bakteriebildning kännetecknas av spiralform?

Spirilla

Study Notes

Bakteeriernas form och klassificering

  • Bakteerierna klassificeras utifrån deras form och arrangemang:

Arrangemang

  • Kluster: liknar ett kluster av druvor, exempel: Staphylococci
  • Kedja: exempel: Streptococci
  • Par: exempel: Diplococci, exempel: Streptococcus pneumoniae
  • Tetrad: en grupp av fyra, exempel: Micrococci
  • Oktaed: en grupp av åtta, exempel: Sarcina

Bakteriernas form

  • Cocci: sfärisk form, namnet kommer från grekiskans "kokkos" som betyder bär

Test your knowledge on the arrangement of bacteria cells. Identify the different types of arrangements such as clusters and chains, like Staphylococci and Streptococci.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser