Baby's Eerste Levensjaar Groei Quiz

PeacefulTaylor avatar
PeacefulTaylor
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

5 Questions

Wat is het gemiddelde geboortegewicht van een pasgeborene?

Het gemiddelde geboortegewicht van een pasgeborene is ongeveer 50cm.

Hoeveel keer weegt een baby rond zijn eerste verjaardag in vergelijking met zijn geboortegewicht?

Rond zijn eerste verjaardag weegt een baby ongeveer drie keer zijn geboortegewicht.

Welke fase volgt op het kunnen zitten voor een baby?

De fase die volgt op het kunnen zitten is kruipen.

Wat zijn reflexen en waarom zijn ze belangrijk voor een pasgeborene?

Reflexen zijn reacties die uitgelokt worden door een specifieke prikkel. Ze zijn belangrijk voor een pasgeborene omdat ze vooral dienen om te kunnen overleven en ze verzekeren ook het welzijn van de baby.

Wat is de belangrijkste evolutie op motorisch vlak gedurende het eerste levensjaar?

De belangrijkste evolutie op motorisch vlak gedurende het eerste levensjaar is dat de baby van een totaal afhankelijk wezentje naar een relatief zelfstandig rondstappend kind gaat.

Test je kennis over de groeifasen en ontwikkeling van baby's tijdens hun eerste levensjaar. Van verdubbeling van het geboortegewicht tot de ontwikkeling van reflexen, zitten, kruipen en de eerste stapjes.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Fysieke Ontwikkeling van Baby's
5 questions
Babyontwikkeling in de eerste 6 maanden
15 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser