آزمون تشخیص نشانه‌گذاری نگارشی در متون فارسی

ExaltedKnowledge4166 avatar
ExaltedKnowledge4166
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

5 Questions

کدام یک از ویژگی‌های نقطه در متن صحیح است؟

ایجاد مکثی کامل در متن

کدام استفاده از ویرگول صحیح نیست؟

در انتهای جمله‌های امری

چرا ویرگول به عنوان پرحاشیه‌ترین نشانهٔ نگارشی توصیف شده است؟

به دلیل استفادهٔ زیادی که دارد

کدام مورد دربارهٔ نقطه صحیح نیست؟

استفاده در جمله‌های پرسشی

کدام بیانیه دربارهٔ ویرگول درست نیست؟

استفاده به عنوان جداکنندهٔ جمله‌های امری

Study Notes

نشانه‌های نگارشی و کاربردهای آنها

  • نقطه نشانه‌ای است که مکثی کامل در متن ایجاد می‌کند و بیان‌گر پایان جمله‌های امری، انشایی و خبری است.
  • ویرگول پرحاشیه‌ترین نشانهٔ نگارشی است که مکثی نسبی ایجاد می‌کند و در مواردی مانند میان جمله‌های پایه و پیرو، هم‌پایه‌ها، دو طرف جمله‌های دعایی و بدل به کار می‌رود.
  • ویرگول به دلیل کاربردهای فراوانش، مشکلاتی نیز ایجاد می‌کند و افراط در کاربرد آن ممکن است به زمینه مشکلات نگارشی تبدیل شود.
  • نقطه و ویرگول از نشانه‌های اصلی نگارشی هستند که در تفسیر متون بسیار مهم هستند.
  • نقطه و ویرگول اغلب در پایان جمله‌های امری، انشایی و خبری به کار می‌روند و برای نفس‌گرفتن و تفرجگاهی برای خواننده متن می‌سازند.
  • ویرگول در مواردی مانند میان هم‌پایه‌ها، دو طرف جمله‌های دعایی و بدل استفاده می‌شود و نقطه بیشتر در پایان جملات امری و انشایی دیده می‌شود.
  • ویرگول به‌دلیل کاربردهای فراوانش استفادهٔ زیادی دارد اما افراط در کاربرد آن می‌تواند به مشکلات نگ

آیا می‌توانید نشانه‌گذاری نگارشی را به خوبی تشخیص دهید؟ این آزمون شامل شناسایی و مفهوم نقطه و ویرگول در متون فارسی است.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser