Augustine of Hippo - Patristics Quiz

CorrectSimile avatar
CorrectSimile
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

14 Questions

Aký je cieľ hľadania podľa Augustína Aurelia?

Pokoj a harmónia

Ako sa riadi ľudské myslenie podľa Augustína Aurelia?

Vôľa ako jadro ľudskej bytosti riadi myslenie

Ktoré dielo je považované za božský štát podľa Augustína Aurelia?

Civitas dei

Čo kritizoval Augustín Aurelius na rímskom nazeraní na Boha vo svojom diele Civitas dei?

Kritika rímskeho nazerania na Boha

Ktoré tvrdenie najpresnejšie charakterizuje pozemský štát (civitas terrena) podľa textu?

Utvorila ho sebecká láska - egoizmus, egocentrizmus, hľadá slávu u ľudí a vo svojej sláve zdvíha hlavu (pýcha)

Ktorá vlastnosť nepatrí k Božiemu štátu (civitas dei) podľa textu?

Hľadá slávu u ľudí a vo svojej sláve zdvíha hlavu (pýcha)

Kto potrebuje pomoc od Boha a cirkvi podľa textu?

Panovník

Aké 4 základné antické cnosti prijal podľa textu Boží štát (civitas dei)?

Múdrosť, statočnosť, spravodlivosť, umiernenosť

Aké antické cnosti doplnil Boží štát o 3 kresťanské cnosti podľa textu?

Láska, nádej, viera

Čo sa deje ak je zákon ľudský v rozpore s prirodzeným právom podľa textu?

Zákon ľudský nemôže platiť ak je v rozpore s prirodzeným právom

Kto má podľa politického augustinianizmu duchovnú jurisdikciu?

Pápež

Ktoré dielo patrí Augustínovi?

Boží štát

Ktorý z týchto tvrdení charakterizuje pozemský štát (civitas terrena) podľa textu?

Každý je zlý, hriešny

Ktorá antická cnosť nie je súčasťou 4 základných antických cností prijatých Božím štátom (civitas dei)?

Viera

Test your knowledge of the theological and philosophical expressions of Christian religion as presented by Augustine of Hippo, a prominent figure in the field of patristics. Explore his teachings and the influence of ancient education on his ideas.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser