Arbeidsrelaties en Vakbonden

ClearerGardenia avatar
ClearerGardenia
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

18 Questions

Welk is het belangrijkste voordeel van het geven van een beloning aan de werknemer?

Het helpt bij het aantrekken en behouden van personeel.

Welke van de volgende vragen is belangrijk om te stellen bij het vertalen van de manier van kijken naar HRM?

Is de arbeidvoorwaarden, arbeidsinhoud, arbeidsmogelijkheden en de arbeidsverhoudingen in orde?

Wat is de waarde van een contract tussen werkgever en werknemer?

Het is een juridisch bindend contract.

Wie is de belangrijkste actor in de relatie tussen werkgever en werknemer?

De werknemer.

Wat is de reden waarom werknemers arbeid verrichten?

Om een inkomen te genereren.

Wat is de relatie tussen beloning en arbeid?

Arbeid is een voorwaarde om beloning te ontvangen.

Wat is de rol van vakbonden volgens de tekst?

Zij voeren overleg met werkgevers namens werknemers over arbeidsrelaties.

Wat is het doel van collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's)?

Het beschrijven van de rechten van werknemers.

Hoe komen arbeidsrelaties tot stand volgens het sociaalpsychologisch perspectief?

Door het respecteren van de behoeften en verwachtingen van werknemers.

Welke vraag moet men stellen volgens het economisch perspectief?

Hoeveel mensen heb ik nodig en welke competenties moeten zij bezitten?

Wat is het doel van HRM-beleid volgens het sociaalpsychologisch perspectief?

Het verbeteren van de arbeidsrelaties.

Welke-factor beïnvloedt het HRM-beleid volgens de tekst?

De behoeften en verwachtingen van werknemers.

Wat is het belangrijkste doel van HRM?

Om de organisatie haar doelstellingen te laten realiseren

Welke van de volgende is geen onderdeel van HRM?

Het beheren van voorraad

Wat is een belangrijke voorwaarde voor een goede arbeidsrelatie?

Een evenwicht tussen de belangen van de werknemer en de werkgever

Wat kan gebeuren als er geen evenwicht is in de arbeidsrelatie?

De werknemer zal gedemotiveerd raken en slechter gaan functioneren

Wat is een van de taken van HRM?

Het plannen van personeel

Wat kan een werkgever bieden om een werknemer te belonen?

Een combinatie van een salaris en opleidingen en groeimogelijkheden

Test your knowledge on labor relations and trade unions. Learn about the role of trade unions in negotiating with employers on working hours, salary, and pension. Understand how collective labor agreements (cao) work and what rights employees have in a company or organization.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

More Quizzes Like This

Labor Relations Act Quiz
20 questions
Trade Unions in the Labour Market
10 questions
Labor Law and Trade Unions in Spain
18 questions
Formation of a Trade Union
9 questions

Formation of a Trade Union

BeneficiaryEiffelTower avatar
BeneficiaryEiffelTower
Use Quizgecko on...
Browser
Browser