Ang Makabayan na Quiz

HonestFreedom avatar
HonestFreedom
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

5 Questions

Sa panahong ito lumaganap at sumibol ang mga karunungang-bayan. Ano ang ibig sabihin ng 'karunungang-bayan'?

Mga kaugalian at paniniwala ng mga sinaunang tao

Ano ang karaniwang katangian ng karunungang-bayan?

Ritwal at sayaw

Dito matatagpuan ang magagandang kaugalian, paniniwala, prinsipyo at paraan ng pamumuhay. Ano ang ibig sabihin ng 'may salungguhit'?

Masasalamin

Ang pagdating nila ang simula ng katutubong panahon. Alin sa mga sumusunod ang tamang sagot?

Negrito o Aeta

Ano ang iba pang tawag sa katutubong panitikan?

Panahon ng katutubo

Study Notes

Karunungang-Bayan

  • Ang karunungang-bayan ay tumutukoy sa mga kaugalian, paniniwala, prinsipyo, at paraan ng pamumuhay ng mga tao sa isang lugar o komunidad.
  • Ito ang sumasalamin sa mga pagpapahalaga at mga tradisyon ng isang lugar o pangkat ng tao.

Katutubong Panahon

  • Ang katutubong panahon ay nagsimula sa pagdating ng mga karunungang-bayan.
  • Ito ay isang panahon ng pag-unlad at paglawak ng mga kaugalian at paniniwala ng mga tao.

Mga Kaugalian at Paniniwala

  • Ang mga kaugalian ay mga gawain o kilos ng mga tao na nakasanayan sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
  • Ang mga paniniwala ay mga ideya o konsepto na tinuturing totoo ng mga tao.
  • Ang mga prinsipyo ay mga pamantayan o mga batayan ng mga kaugalian at paniniwala ng mga tao.

May Salungguhit

  • Ang "may salungguhit" ay tumutukoy sa mga tao na may mga natutunan o nasasabing mga bagay sa mga karunungang-bayan.
  • Ito ay ang mga tao na may kaalaman sa mga kaugalian, paniniwala, at prinsipyo ng mga tao sa isang lugar o komunidad.

Matuklasan ang mga karunungang-bayan ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong na ito. Alamin ang mga katangian at kahalagahan ng mga tradisyon at kultura ng ating bansa.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser