Ang Halaga ng Wika sa Lipunan

SafeNirvana avatar
SafeNirvana
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

5 Questions

Ano ang ginagampanan ng wika sa lipunan?

Nagpapadaloy ng kaisipan. Nagbabago ng isang sistema. Nagpapalapit sa mundo. Nagbubuklod sa mga tao. Nag-iingat ng kasaysayan.

Ano ang mga katangian ng wika?

Masistemang balangkas, sinasalitang tunog, pinipili at isinasaayos, arbitraryo, ginagamit, nakabatay sa kultura, dinamiko o nagbabago.

Ano ang halimbawa ng salitang bahay sa ibang wika?

Ilokano - balay, Chavacano - casa, Tausug - bay

Ano ang kahulugan ng pagiging gamitin ng wika?

Ang wika ay kasangakapan sa komunikasyon.

Bakit nagkakaiba-iba ang wika?

Nagkakaiba-iba ang wika dahil sa iba-ibang kultura.

Matukoy ang ginagampanan ng wika sa lipunan at ang halaga nito sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong sa quiz na ito. Alamin ang mga katangian ng wika at kung paano ito nakakaapekto sa kaisipan, sistema, at pagkakaisa ng mga tao.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Mother Language Importance in Society
3 questions
The Importance of Language in Society
21 questions
SH1634 Uses of Language in Society
10 questions

SH1634 Uses of Language in Society

EnergyEfficientIllumination avatar
EnergyEfficientIllumination
Use Quizgecko on...
Browser
Browser