Ancient Greek Philosophers: Heraclitus & Parmenides

Nathan Pattyn avatar
Nathan Pattyn
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

16 Questions

Wat is volgens Heraclitus de essentie van de natuur?

Alles vloeit, niets blijft.

Wie wordt beschouwd als de vader van de materialisme in de natuurfilosofie?

Thales

Wat is volgens Parmenides de aard van het zijnde?

Het zijnde is, het niet-zijnde is niet.

Wat is de kern van de kosmos volgens Heraclitus?

Oorlog

Wat wordt bedoeld met 'kosmo-logie'?

Een rationeel geordende logos

Hoe wordt de werkelijkheid volgens Heraclitus gevormd?

Door voortdurende conflicten tussen tegengestelden

Wat impliceert de uitspraak 'Het zijnde is' volgens Parmenides?

Het zijnde kan niet ontstaan.

Wat betekent het voor Parmenides dat 'Het zijnde is onbeweeglijk en onbegrensd'?

Het zijnde is absoluut afgescheiden van wat niet is en al volledig ontplooid.

Waarom wordt Parmenides bekritiseerd door Aristoteles?

Voor het doordringen van materialiteit in zijn zijnsbegrip.

Wat is het verschil tussen metafysica en fysica?

Metafysica bestudeert abstracte, onvergankelijke, immateriële en onveranderlijke principes, terwijl fysica de waarneembare, vergankelijke, materiële en veranderlijke werkelijkheid bestudeert.

Wat zijn de kenmerken van het zijnde volgens Parmenides?

Niet ontstaan, eeuwig, onvergankelijk, ondeelbaar, onbeweeglijk, onbegrensd, volmaakt en bolvormig.

Waarom behoren de analyses van Parmenides eigenlijk tot een andere filosofische discipline?

Omdat zijn zijnsbegrip blijft gebonden aan het zijn van de waarneembare dingen, terwijl het eigenlijk tot de metafysica behoort, die abstract, onvergankelijk, immaterieel en bestudeert onveranderlijke principes.

Wat is de kernkritiek van Aristoteles op Parmenides?

Parmenides' zijnsbegrip blijft gebonden aan het zijn van de waarneembare dingen.

Wat betekent het voor Parmenides dat 'Het zijnde is volmaakt'?

Het zijnde is niet het resultaat van een wordingsproces.

Waarom kiest Parmenides voor 'het zijn zijnde niet ontstaan'?

Omdat 'Het zijnde is' impliceert dat het zijnde niet kan ontstaan.

Waarom laten gewone stervelingen zich leiden door bedrieglijke zintuigen?

Ze hebben dit dilemma niet gezien.

This quiz explores the ideas of Heraclitus and Parmenides, two ancient Greek philosophers who contributed to the development of philosophy and natural science. They delved into the concepts of nature as an organism, the rational order of the cosmos, and the search for the fundamental substance of the universe.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser