Ancient Greek Philosophers and Philosophy

GladSeal avatar
GladSeal
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

12 Questions

Ibn Rusyd menganggap falsafah sebagai kajian terperinci mengenai alam fizikal untuk mengenal pasti Pencipta.

True

Falsafah hanya menjawab persoalan-persoalan empirikal dan saintifik sahaja tanpa merangkumi isu-isu ketuhanan dan metafizik.

False

Keberadaan falsafah di tamadun manusia seperti Yunani kuno, tamadun Islam, dan Renaissance menunjukkan peranan pentingnya dalam mencari penyelesaian kepada masalah sejagat.

True

Pada masa lalu, falsafah dianggap lebih tinggi daripada kemunculan sains dan teknologi.

False

Falsafah telah kekal sebagai jawapan yang sesuai walaupun sains moden telah dapat menjawab semua soalan khusus yang diajukan.

False

Falsafah dianggap tidak relevan dengan kemajuan masyarakat moden namun kini semakin mendapat perhatian kerana sains moden kadangkala gagal memberikan jawapan yang memuaskan.

True

Socrates menganggap falsafah sebagai kajian alam tabii secara teori untuk mengenal diri sendiri.

True

Plato menganggap falsafah sebagai pengetahuan tentang segala perkara yang ada di alam semesta.

True

Aristotle percaya bahawa setiap perkara di atas dunia ini mempunyai tujuan dan manusia perlu menggunakan kebolehan berfikir dengan sebaik-baiknya.

True

Al-Kindi menganggap falsafah yang tertinggi adalah ketuhanan yang merupakan sebab bagi kebenaran.

True

Al-Farabi menyatakan falsafah merupakan ilmu pengetahuan tentang alam semesta dan bertujuan untuk menyelidik hakikatnya yang sebenar.

True

Al-Farabi meletakkan falsafah sebagai ilmu tentang kewujudan sesuatu perkara yang bercanggah dengan agama.

False

Explore the philosophies of Socrates and Plato, two prominent ancient Greek philosophers. Delve into their views on self-knowledge, the nature of reality, and the pursuit of wisdom through philosophical inquiry.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser