Ancient Greece: Reforms of Solon

CheapestAstronomy avatar
CheapestAstronomy
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Який закон Солона спричинив зміни в житті селян?

Скасування боргових зобов'язань

Які наслідки мала відміна боргового рабства за Солоном?

Зміцнення та розвиток господарств селян

Що сталося з селянами, що потрапили в рабство за борги після введення закону Солона?

Вони стали вільними

Що ще, окрім розвитку господарств, спричинило піднесення дусі громадян після введення закону Солона?

Неможливість перетворення найзлиденнішого селянина на раба

Яка особливість закону Солона сприяла поверненню греків на батьківщину?

Скасування боргових зобов'язань

Що запровадив Пісістрат для всіх жителів Афін?

Запровадив податок на десяту частину врожаю

Що стало причиною проголошення Пісістратом тираниї в Афінах?

Могутність знаті

Що робив Пісістрат для розвитку торгівлі з багатими причорноморськими колоніями?

Вживав заходи для розвитку торгівлі

Яке розпорядження стосовно селян видалили для отримання більшого прибутку від їх праці?

Наказ вирощувати виноград і маслини

Чому, за словами автора, реформи Солона не похитнули могутності знаті?

Тираничні дії Пісістрата

Learn about the reforms of Solon, the ancient Greek statesman and poet, who abolished debt slavery and cancelled all debts, providing freedom to those who were enslaved. His reforms strengthened the economy and uplifted the spirit of the citizens.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Ancient Greece: Poets and Heroes
12 questions

Ancient Greece: Poets and Heroes

SelfDeterminationCosmos avatar
SelfDeterminationCosmos
Ancient Greece History Overview
12 questions
Ancient Greece History Quiz
7 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser