AI Quiz: Residualurin och dess mätmetoder

AmenableHeisenberg avatar
AmenableHeisenberg
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

30 Questions

Vilket av följande kostråd rekommenderas för att gynna plasmaglukosen hos en person med diabetes enligt texten?

Inkludera mer fiber i kosten för att sänka kolhydratabsorptionen.

Vilket av följande påståenden är korrekt gällande munvård hos demenssjuka enligt texten?

Skapa ett tillitsfullt förtroende för att hjälpa personen med tandborstning.

Varför är det fördelaktigt att vara fysiskt aktiv efter en måltid för en person med diabetes enligt texten?

Det leder till ökad insulinkänslighet.

Vad är inneboende i att undvika kraftiga blodsockersvängningar enligt texten?

Regelbundna måltider och portionskontroll.

Varför är det gynnsamt att inkludera hälsosamma fetter i kosten för en person med diabetes enligt texten?

De hälsosamma fetterna hämmar blodsockerhöjningen.

Varför kan interaktionen mellan djur och demenssjuka vara fördelaktig enligt texten?

Djur kan bidra till att öka fysisk aktivitet och minska depression hos demenssjuka.

Vad är ett av målen med musik i demensvården?

Att ge ett lugn och avslappnande känslor

Vad är syftet med tryckavlastning?

Att minska risken för trycksår

Vad är fingertrycktest-metoden?

Ett sätt att urskilja om huden bleknar vid tryck

Varför är det viktigt att göra hudinspektioner?

För att upptäcka eventuella trycksår tidigt

Vad är en viktig aspekt i vården av patienter med trycksår?

Att förbättra patientens nutrition och vätskebalans

Vad används för att göra rent ett sår?

Vatten

Vad är ett skäl till att inte använda mätning med kudde i örat?

Öroninfektion kan orsakas

Varför kontrolleras sväljförmågan när en person drabbats av stroke?

För att förebygga aspiration

Vilket är ett sätt att förhindra smärta i den förlamade armen?

Att använda kuddar för att stödja den förlamade sidan

Vad är syftet med palliativ vård?

Att främja det goda döendet i livets slutskede

Vad är en fördel med mätning med kudde i örat för barn?

Att det är en mindre invasiv mätningsmetod

Vad är en komplikation efter stroke?

Skuldersmärta

Vad är residualurin?

Urin som finns kvar i blåsan efter blåstömning

Vilka symtom kan ses vid hypoglykemi?

Medvetslöshet och sytrubbningar

Vilken av dessa metoder är ett sätt att mäta residualurin?

RIKA

Vilka åtgärder kan förebygga patientens andningsbesvär?

Remiss till dietist och fysioterapeut

Vilka symtom är vanliga vid hypoglykemi?

Medvetslöshet och synrubbningar

När är det lämpligt att kontrollera sitt PGLukos?

För att få ett underlag för att bedöma hur mycket insulin som behövs inför nästa måltid

Vilken typ av vatten används vid vanlig rutin för att tvätta händer?

Varmt kranvatten

Vilka omvårdnadsåtgärder bör utföras i avtagandefasen vid feber?

Servera dryck och byt sängkläde

När är kroppstemperaturen vanligen som högst?

på kvällen

Vad är den vanligaste orsaken till att kroppstemperaturen fluktuerar?

Tid på dygnet

Hur kan vatten användas för att minska obehag för febersjuka patienter?

Att använda rumsvarmt kranvatten för att svabba överspända områden.

Vilken påverkan kan rumsvarmt kranvatten ha på blodkärlen?

Öppna upp blodkärlen för ökad blodtillförsel

Test your knowledge about residualurin and the methods used to measure it in the bladder. Learn about the significance of residualurin in medical examinations.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser