AI Quiz: Residualurin och dess mätmetoder
30 Questions
2 Views
3.7 Stars

AI Quiz: Residualurin och dess mätmetoder

Created by
@AmenableHeisenberg

Questions and Answers

Vilket av följande kostråd rekommenderas för att gynna plasmaglukosen hos en person med diabetes enligt texten?

Inkludera mer fiber i kosten för att sänka kolhydratabsorptionen.

Vilket av följande påståenden är korrekt gällande munvård hos demenssjuka enligt texten?

Skapa ett tillitsfullt förtroende för att hjälpa personen med tandborstning.

Varför är det fördelaktigt att vara fysiskt aktiv efter en måltid för en person med diabetes enligt texten?

Det leder till ökad insulinkänslighet.

Vad är inneboende i att undvika kraftiga blodsockersvängningar enligt texten?

<p>Regelbundna måltider och portionskontroll.</p> Signup and view all the answers

Varför är det gynnsamt att inkludera hälsosamma fetter i kosten för en person med diabetes enligt texten?

<p>De hälsosamma fetterna hämmar blodsockerhöjningen.</p> Signup and view all the answers

Varför kan interaktionen mellan djur och demenssjuka vara fördelaktig enligt texten?

<p>Djur kan bidra till att öka fysisk aktivitet och minska depression hos demenssjuka.</p> Signup and view all the answers

Vad är ett av målen med musik i demensvården?

<p>Att ge ett lugn och avslappnande känslor</p> Signup and view all the answers

Vad är syftet med tryckavlastning?

<p>Att minska risken för trycksår</p> Signup and view all the answers

Vad är fingertrycktest-metoden?

<p>Ett sätt att urskilja om huden bleknar vid tryck</p> Signup and view all the answers

Varför är det viktigt att göra hudinspektioner?

<p>För att upptäcka eventuella trycksår tidigt</p> Signup and view all the answers

Vad är en viktig aspekt i vården av patienter med trycksår?

<p>Att förbättra patientens nutrition och vätskebalans</p> Signup and view all the answers

Vad används för att göra rent ett sår?

<p>Vatten</p> Signup and view all the answers

Vad är ett skäl till att inte använda mätning med kudde i örat?

<p>Öroninfektion kan orsakas</p> Signup and view all the answers

Varför kontrolleras sväljförmågan när en person drabbats av stroke?

<p>För att förebygga aspiration</p> Signup and view all the answers

Vilket är ett sätt att förhindra smärta i den förlamade armen?

<p>Att använda kuddar för att stödja den förlamade sidan</p> Signup and view all the answers

Vad är syftet med palliativ vård?

<p>Att främja det goda döendet i livets slutskede</p> Signup and view all the answers

Vad är en fördel med mätning med kudde i örat för barn?

<p>Att det är en mindre invasiv mätningsmetod</p> Signup and view all the answers

Vad är en komplikation efter stroke?

<p>Skuldersmärta</p> Signup and view all the answers

Vad är residualurin?

<p>Urin som finns kvar i blåsan efter blåstömning</p> Signup and view all the answers

Vilka symtom kan ses vid hypoglykemi?

<p>Medvetslöshet och sytrubbningar</p> Signup and view all the answers

Vilken av dessa metoder är ett sätt att mäta residualurin?

<p>RIKA</p> Signup and view all the answers

Vilka åtgärder kan förebygga patientens andningsbesvär?

<p>Remiss till dietist och fysioterapeut</p> Signup and view all the answers

Vilka symtom är vanliga vid hypoglykemi?

<p>Medvetslöshet och synrubbningar</p> Signup and view all the answers

När är det lämpligt att kontrollera sitt PGLukos?

<p>För att få ett underlag för att bedöma hur mycket insulin som behövs inför nästa måltid</p> Signup and view all the answers

Vilken typ av vatten används vid vanlig rutin för att tvätta händer?

<p>Varmt kranvatten</p> Signup and view all the answers

Vilka omvårdnadsåtgärder bör utföras i avtagandefasen vid feber?

<p>Servera dryck och byt sängkläde</p> Signup and view all the answers

När är kroppstemperaturen vanligen som högst?

<p>på kvällen</p> Signup and view all the answers

Vad är den vanligaste orsaken till att kroppstemperaturen fluktuerar?

<p>Tid på dygnet</p> Signup and view all the answers

Hur kan vatten användas för att minska obehag för febersjuka patienter?

<p>Att använda rumsvarmt kranvatten för att svabba överspända områden.</p> Signup and view all the answers

Vilken påverkan kan rumsvarmt kranvatten ha på blodkärlen?

<p>Öppna upp blodkärlen för ökad blodtillförsel</p> Signup and view all the answers

Use Quizgecko on...
Browser
Browser