Aging and Age-Related Definitions

SublimeBohrium avatar
SublimeBohrium
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Wat wordt bedoeld met 'veroudering' in de tekst?

Een toenemend risico op ziekte en overlijden

Wat is een gevolg van leeftijdsgebonden veranderingen in het endocriene systeem?

Minder glucose homeostase

Wat wordt bedoeld met 'cellulaire senescentie' in de tekst?

Degeneratieve veranderingen die met veroudering gepaard gaan

Wat is een gevolg van leeftijdsgebonden veranderingen in het respiratoire systeem?

Hypoxie

Wat wordt bedoeld met 'organisme' volgens de tekst?

Gevolgen van ziekte, niet van leeftijd

Wat is een mogelijke oorzaak van veroudering volgens de Disposable Soma theorie?

Het lichaam veroudert en sterft wanneer er geen nood meer is aan voortplanting

Welke theorie suggereert dat bepaalde genen nuttig zijn op jonge leeftijd maar later niet meer?

Antagonistische pleiotrope theorie

Wat is het mechanisme op niveau van cellen en metabolisme bij veroudering volgens de tekst?

Verandering in de genen tgv. van een vastgelegd intrinsiek programma

Wat is een mogelijke oorzaak van veroudering volgens de Accumulatie van Late Acting Error theorie?

Genen die na de reproductieve leeftijd actief blijven worden schadelijk

Hoe wordt veroudering volgens de tekst beïnvloed door stamcellen?

Een gevolg van onvoldoende functionaliteit van stamcellen

Learn about the definitions related to ageing process, including the time-dependent decline in physiological functions and the accumulation of persistent changes from conception to death. Explore the observations associated with the aging process.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Biological Age and Aging Process
19 questions
Adulthood Stages and Aging Process
18 questions
Aging Process
17 questions

Aging Process

InexpensiveFactorial1946 avatar
InexpensiveFactorial1946
Use Quizgecko on...
Browser
Browser