ஆம் ஆண்டில் 12 வது வகுப்பு தமிழ் மதியம்

DelectableNurture avatar
DelectableNurture
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

3 Questions

2023 ஆம் ஆண்டில் 12 வது வகுப்பு தமிழ் மதியம் பத்திரிகைகள் அமைந்ததும், அவை எத்தனை ஆண்டுகள் முன்னணி வருமா?

10 ஆண்டுகள்

தமிழ் மதியம் பத்திரிகைகள் எத்தனை ஆண்டுகள் முன்னணி வரும்?

30 ஆண்டுகள்

2023 ஆம் ஆண்டில் 12 வது வகுப்பு தமிழ் மதியம் பத்திரிகைகள் எத்தனை ஆண்டுகள் முன்னணி வரும்?

20 ஆண்டுகள்

2023 ஆம் ஆண்டில் 12 வது வகுப்பு தமிழ் மதியம் பத்திரிகைகள் அமைந்ததும், அவை எத்தனை

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser