ஆம் வகுப்பின் தேர்வு வினாக்கள் - 12ஆம்
2 Questions
9 Views
4.5 Stars

ஆம் வகுப்பின் தேர்வு வினாக்கள் - 12ஆம்

12-ஆம் வகுப்பின் முதல் அரைவருடத்திற்கு உறுதிப்படுத்தப்பட்ட தேர்வு வினாக்கள் எ

Created by
@SuaveLemur831

Questions and Answers

12ஆம் வகுப்பு முதல் அரையாண்டு தேர்வு வினாக்களில் எது உறுதியானது?

இது

12ஆம் வகுப்பு முதல் அரையாண்டு தேர்வு வினாக்களில் 'பணம் செலுத்துவதில் மறந்து விடுகிறேன்' என்று யார் சொல்லியிருந்தார்?

முதல் முறை தேர்வு எழுதுதல் மாணவர்

Study Notes

12ஆம் வகுப்பு முதல் அரையாண்டு தேர்வு

  • எது உுதியானது என்பது இந்த தேர்வில் கேட்கப்பட்ட வினாக்களில் ஒன்று
  • 'பணம் செலுத்துவதில் மறந்து விடுகிறேன்' என்று யார் சொல்லியிருந்தார் என்பதும் இந்த தேர்வில் கேட்கப்பட்ட வினாக்களில் ஒன்று

Studying That Suits You

Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.

Quiz Team

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser