ทดสอบความรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีในระดับมัธยมศึก

MeritoriousSquirrel4834 avatar
MeritoriousSquirrel4834
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

3 Questions

ปฏิกิริยาเคมีคืออะไร?

การเปลี่ยนแปลงของสารที่เกิดจากการสลับตำแหน่งของอะตอม

อะตอมในปฏิกิริยาเคมีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร?

จำนวนอะตอมเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลงของสารในปฏิกิริยาเคมีเกิดจากอะไร?

การสลับตำแหน่งของอะตอม

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีในระดับมัธยมศึกษา โดยศึกษาเกี่ยวกับความเข้าใจเกี่ยวกับอะตอมในปฏิ

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser