கணினி அறிவியல் கேள்விப் போட்டி

HumaneConnemara4156 avatar
HumaneConnemara4156
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

3 Questions

கணினி அறிவியல் என்றால் எது?

கணினி மென்பொருளின் வடிவமைப்பு மற்றும் மென்பொருளை பயன்படுத்துதல் பற்றிய ஆய்வு

உயர் வளாக இயற்கைப் பரிபாணிகள் வகைகள் என்ன?

இயற்கைச் சார்ந்த அடிப்படை அச்சிடுகளை அறிய முதல் வளாக இயற்கைப் பரிபாணிகள் வகைகளை பார்க்கும்.

ஹை ஸ்கூல் பொருளியல் பாடத்தில் பரிமாணங்களை அறிய வேண்டுமா?

ஆம், அதாவது உலகில் உள்ள பரிமாணங்களை அறிய வேண்டும்.

கணினி அறிவியல் என்பது கணக்கியல், தகவல், மற்றும் தானியங்கப்பாடுகளின் ஆய்வுகள

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser