ทดสอบความรู้เกี่ยวกับพลังงานทางธรรมชาติ

FreshestOwl avatar
FreshestOwl
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

15 Questions

แหล่งพลังงานทดแทนประเภทใดไม่สิ้นเปลือง?

แสงอาทิตย์

การเผาเชื้อเพลิงจะผลิตอะไรขึ้น?

พลังงานและ CO2

พลังงานทดแทนประเภทใดเหลือน้อยที่สุด?

แสงอาทิตย์

ความร้อนใต้พภิคืออะไร?

ผลิตพลังงานความร้อน

สิ่งแวดล้อมถูกค้นพบว่ามีกี่แหล่งความร้อน?

6,000 แหล่ง

การเผาเชื้อเพลิงจะผลิตอะไรขึ้น?

พลังงาน + CO2

พลังงานทดแทนประเภทใดเหลือน้อยที่สุด?

นิวเคลียร์

ความร้อนใต้พภิคืออะไร?

ผลิตพลังงานความร้อน

แหล่งพลังงานทดแทนประเภทใดไม่สิ้นเปลือง?

แสงอาทิตย์

สิ่งแวดล้อมถูกค้นพบว่ามีกี่แหล่งความร้อน?

3

การเผาเชื้อเพลิงจะผลิตอะไรขึ้น?

พลังงาน + CO2

แหล่งพลังงานทดแทนประเภทใดไม่สิ้นเปลือง?

แสงอาทิตย์

ความร้อนใต้พภิคืออะไร?

ผลิตพลังงานความร้อน

สิ่งแวดล้อมถูกค้นพบว่ามีกี่แหล่งความร้อน?

3

พลังงานทดแทนประเภทใดเหลือน้อยที่สุด?

ชีวมวล

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับแก๊สธรรมชาติ น้ำมัน และถ่านหิน รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในพลังงานหลัก พร้อมกับความรู้เ

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser