கட்சியியல் அரசியல் மற்றும் பொருளாதா

RenownedClarity9913 avatar
RenownedClarity9913
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

3 Questions

கீழே உள்ளதில் எது சரியானது?

கொள்ளையானது இது

பொருளியல் அறிவியலில் உள்ள பிரமுக ஆய்வுகள் எது?

தொழில் சந்தைகள்

பொருளியல் அறிவியலில் பரப்பப்படுகின்ற முக்கிய நிலைகள் எது?

வளம், பகுதி, இணைப்பு

கட்சியியல் அரசியல் மற்றும் பொருளாதார அறிவியல் ஒரு பிரிவுக்குச் செல்லும். பொ

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser