தமிழ் மொழி பற்றிய அறிவுறுதி பயிற்சி

IndividualizedMagenta avatar
IndividualizedMagenta
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

3 Questions

தமிழ் மொழியின் முக்கிய நகைகள் யாது?

தமிழ் மொழியின் முக்கிய நகைகள் திராவிட பேச்சு மொழி, தமிழர் குடியிருப்பாரான மொழி ஆகும்.

தமிழ் மொழியின் அதிக அதிசயங்கள் யாது?

தமிழ் மொழியின் அதிக அதிசயங்கள் தற்பேசிய முக்கியத்துவம், தமிழ்நாடு மக்களின் மொழி ஆகும்.

தமிழ் மொழியின் அதிசமமான நாடுகள் யாது?

தமிழ் மொழியின் அதிசமமான நாடுகள் இந்திய தமிழ்நாடு, ஸ்ரீலங்கா, சிங்கப்பூர் மற்றும் புதுச்சேரி ஐக்கிய மக்கள் மண்டலம் ஆகும்.

Study Notes

தமிழ் மொழி: முக்கிய நகைகள்

  • தமிழ் மொழி, உயர்ந்த நிலையில் உள்ள ஒரு பழமையான மொழி
  • இந்தியாவில் பேசப்படும் 22 அங்கீகார மொழிகளில் தமிழ் ஒன்று

தமிழ் மொழி: அதிசயங்கள்

  • தமிழ் மொழி உலகில் உள்ள பழமையான மொழிகளில் ஒன்று
  • தமிழ் மொழி, இந்தியாவில் பேசப்படும் பழமையான மொழி

தமிழ் மொழி: அதிசமமான நாடுகள்

  • இலங்கை, சிங்கப்பூர், மலேசியா உள்ளிட்ட நாடுகளில் தமிழ் மொழி பேசப்படுகிறது
  • இந்தியாவில் தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் தமிழ் மொழி பேசப்படுகிறது

தமிழ் மொழி குழுமம் உங்களுக்கு தமிழ் மொழியை பற்றிய அறிவுறுதி பயிற்சி எப்படி அம

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Tamil Language Quiz
5 questions

Tamil Language Quiz

InfluentialPanther avatar
InfluentialPanther
Tamil Language and Culture Quiz
3 questions
Tamil Language and Culture Quiz
5 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser