ควิซเกี่ยวกับภาวะไม่สมดุลของสารน้ำและเกลือแร่

TrustingIolite5688 avatar
TrustingIolite5688
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

5 Questions

น้ำในร่างกายมีหน้าที่ใด?

เป็นสื่อในการขนส่งสารอาหารเข้าเซลล์และพาของเสียออกจากเซลล์

สารน้ำในร่างกายประกอบด้วยส่วนประกอบใด?

น้ำและเกลือแร่

น้ำมีหน้าที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์อย่างไร?

ช่วยในกระบวนการย่อยอาหาร

สารอะไรทำหน้าที่เป็นสื่อในการขนส่งสารต่าง ๆ ทั่วร่างกาย?

น้ำ

สารอะไรส่งเสริมการเผาผลาญของร่างกายและปฏิกิริยาทางเคมี?

น้ำ

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะไม่สมดุลของสารน้ำและเกลือแร่ พร้อมคำถามที่ท้าทายจาก อาจารย์ ดร.ชื่น

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser