חילקי דיבר ותיאורטי השפה

LuxuriousWillow avatar
LuxuriousWillow
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

4 Questions

מהם חילקי דיבר?

משפטים או חלקי משפטים שאינם תואמים את הגישה השלמה לכתיבת תוכניות למערכות במחשב

מהו התרגול התיאורטי של חילקי דיבר?

תרגול של חלוקת הדיבור לשני חלקים באמצעות מדוייק

מהו הצעד האחרון בתהליך העברת שפה ל-CNF?

דחדוך

מהו המאמר שמבחינה בין אוטומט מעניינת?

מאמר 6

בואו ובדקו את ידעכם בנושא חילקי דיבר, התרגול התיאורטי של חילקי דיבר, העברת שפה ל-CNF ומאמרים מעניינים בנושא אוטומטים.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser