ગુજરાતી ભાષા અને વ્યાકરણ પર ક્

RecordSettingJoy avatar
RecordSettingJoy
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

3 Questions

આ પુસ્તક ______ છે

મહાન

પેટાળા ______ ભાંગી

શ્વાસાળી

તે પ્રાણી ______ છે

ખરગોશ

Study Notes

પુસ્તક અને પ્રાણી

  • આ પુસ્તક વિશેષાધિકાર છે
  • પેટાળા ભાંગી એ કોઈ ઘટના છે
  • તે પ્રાણી ખાસ પ્રાણી છે

ગુજરાતી ભાષા અને વ્યાકરણ પર આ ક્વિઝ ખેલો. આ પ્રયાસ કરો અને તમા

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser