உருவாக்குநர் தரவுக்கான விவரங்கள் ப

UsableHeliodor avatar
UsableHeliodor
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

எதுவுக்கு முக்கியமான தெரிவுகள் உள்ளன?

தொடர்பு தொடர்பு எண்

கடினமாக விளக்கவுருக்கப்பட்ட விஷயம் எது?

படிக்குழு வாரியம் பற்றி

எது முக்கியமான தகவல் காணப்படுகிறது?

தொடர்பு தொடர்பு எண்: 0462 2553186

Namma Kalvi www.nammakalvi.in ni ọdẹ-ẹdọ online?

False

MKõ£ù‹ ( ¶¬íŠð£ì‹ ) ni Mù£ & M¬ì?

False

Mù£ & M¬ì ni Þô‚èíˆ?

False

Mù£ˆî£œèœ ni ñùŠð£ìŠ ð°F?

False

M¬ô ni Ï. 200. 00?

False

Namma Kalvi www.nammakalvi.in yoo jẹ̣ alaaye ede Yoruba?

False

Namma Kalvi ti wa ni wọnyi iwe ti ede Yoruba?

False

இந்த வினாவின் பிரதி உருவாக்குநர் தரவுக்கான விவரங்கள் உள்ளிடப்பட்டுள்ளன. இது

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser