quiz image

SHY 6B

CredibleLapisLazuli avatar
CredibleLapisLazuli
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

55 Questions

SHY 6B Yönetmeliğinin amacı nedir ?

a) Genel havacılık faaliyetleri yapmak üzere kurulmuş genel havacılık işleticilerinin ruhsatlandırma sürecine ve ruhsatın sürdürülebilirliğine ilişkin esasları düzenlemek.

SHY-6B'nin kapsamı aşağıdakilerden hangisini içerir?

b) Genel havacılık faaliyetleri için lisans alınması ve sürdürülmesi gereken şartları.

SHY-6B'nin dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun 20. maddesi ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin ilgili maddeleri.

Amatör havacılık nedir?

b) Ticari ve mali kazanç amacı olmayan, sadece kişisel ve amatör amaçlarla kullanılan hava araçları ile yürütülen havacılık faaliyeti.

Bakanlık tanımı nedir?

d) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

B1 tanımı nedir?

d) Kompleks motorlu olmayan hava araçları ile yapılan ticari olmayan operasyonları-NCO

B2 tanımı nedir?

b) Ticari özel operasyonları-Ticari SPO

B3 tanımı nedir?

b) Eğitim faaliyetlerini

B4 tanımı nedir?

c) Kompleks motorlu hava araçları ile yapılan ticari olmayan operasyonları-NCC

B5 tanımı nedir?

a) Ticari olmayan özel operasyonları-SPO

Eğitim faaliyetleri tanımı nedir?

a) Genel Müdürlük tarafından verilmiş onaylı eğitim organizasyonu yetkisine sahip genel havacılık işleticilerinin bu kapsamda gerçekleştirdikleri uçuşları

Genel Havacılık faaliyetleri tanımı nedir?

c) Ticari hava taşımacılığı dışında kalan B1, B2, B3, B4 ve B5 faaliyetlerini

Genel müdürlük tanımı nedir?

a) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü

İşletici tanımı nedir?

c) Genel Havacılık Ruhsatı almış gerçek veya tüzel kişiyi

İşletme ruhsatı tanımı nedir?

c) Bu Yönetmelik kapsamında verilen genel havacılık işletme ruhsatını

Kompleks motorlu hava aracı tanımı nedir?

d) Yukarıda belirtilen özelliklerden herhangi birini sağlayan hava aracını

Özel operasyon-SPO tanımı nedir?

a) Hava aracının tarım, inşaat, fotoğrafçılık, haritacılık, havadan jeofizik araştırmalar, gözlem ve keşif, havadan reklam, bakım kontrol uçuşu gibi özel faaliyetler için kullanıldığı, ticari hava taşımacılığı dışındaki herhangi bir operasyonu

Ticari operasyon tanımı nedir?

a) Kamuya açık olan veya kamuya açık olmadığı durumlarda bir işletici ve müşteri arasında, müşterinin işletici üzerinde hiçbir kontrole sahip olmadığı bir sözleşme kapsamında, ücret karşılığı yapılan hava aracı operasyonunu

Liste dışındaki özel operasyon belirleme kriterleri nelerdir?

a) Görev icabı hava aracı ile yüzeye yakın uçuşlar icra edilmesi

Liste dışındaki özel operasyon belirleme kriterleri nelerdir?

a) Normal olmayan manevralar gerçekleştirilmesi

Liste dışındaki özel operasyon belirleme kriterleri nelerdir?

a) Hava aracının manevra kabiliyetini etkileyen ve görevin icra edilmesi için özel teçhizatın gerekli olması

Liste dışındaki özel operasyon belirleme kriterleri nelerdir?

a) Hava aracının manevra kabiliyetini etkileyen ya da zararlı maddelerin uçuş esnasında hava aracından atılması

Liste dışındaki özel operasyon belirleme kriterleri nelerdir?

a) Harici yüklerin veya maddelerin çekilmesi veya kaldırılması

Liste dışındaki özel operasyon belirleme kriterleri nelerdir?

a) Uçuş esnasında hava aracına kişilerin girmesi veya hava aracından kişilerin çıkması

İzin belirli şartlara ve süreye bağlanabilir mi?

d) İzin belirli şartlara ve süreye bağlanabilir.

Kimlerin Genel Müdürlükten izin almaları zorunludur?

c) B1, B2, B3, B4 ve B5 kapsamında faaliyet gösterecek gerçek ve tüzel kişilerin Genel Müdürlükten izin almaları zorunludur

Başvuran neleri kapsayan talep dosyası hazırlar ve genel müdürlüğe gönderir?

c) Faaliyet sahası ile ilgili ve EK-1’de yer alan tüm bilgileri

Talep dosyası ile yapılan başvurulara ne olur?

c) Genel Müdürlük tarafından incelenir ve inceleme sonucu başvuru sahibine en geç altmış gün içerisinde bildirilir.

Talep dosyasının kapsamına bağlı olarak ilave değerlendirmeler yapmak gerekirse ne olur?

b) İlave değerlendirmeler yapılması durumunda süre en fazla altmış gün daha uzar ve bu durum başvuru sahibine bildirilir.

Hangi durumlarda izin verilmez?

Milli güvenliğin veya kamu düzeninin tehlikeye girebileceği durumlarda; Gerçek kişilerin veya tüzel kişilerin kurucu ortakları ile tüzel kişiliğini temsile yetkili yöneticilerinin, belirli suçlar nedeniyle kesin hükümle mahkum olmuş olması halinde.

Talep kapsamına bağlı olarak gerek görülürse kimler arasında koordinasyon kurulur?

c) Genel Müdürlük tarafından ilgili Bakanlıklar ile kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon kurulur.

İnceleme komisyonu neye göre oluşturulur?

d) 16/11/2013 tarihli ve 28823 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliğine göre oluşturulan inceleme komisyonu.

İnceleme komisyonu hangi konularda yetkilidir?

b) İşletme ruhsatı verilmesi, işletme ruhsatının askıya alınması ve/veya iptal edilmesi hususlarında yetkilidir.

Talep dosyası kim tarafından ve neye göre incelenir, uygun görülmesi durumunda ne olur?

c) Talep dosyası, bu Yönetmelikte belirtilen komisyon inceleme esaslarına göre inceleme komisyonu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Talebin uygun görülmesi halinde işleticiye işletme ruhsatı verilir.

İşletme ruhsatının içeriği ve şekli kim tarafından ve ne göz önünde bulundurularak belirlenir?

c) İşletme ruhsatının içeriği ve şekli, uluslararası sivil havacılık kuruluşları ve/veya organizasyonları ile uyumlu olması da göz önüne alınarak Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

İşletme ruhsatı hangi şarta bağlı olarak hangi süreyle verilir?

b) Genel Müdürlük tarafından bu Yönetmelik esaslarına uygun olarak kullanılmak kaydıyla süresiz olarak verilir.

İşleticiler hangi bakımdan ve neye göre denetlenebilir?

b) Genel Müdürlük tarafından gerek görülmesi halinde bu Yönetmelik esaslarına uygunluk bakımından denetlenebilir. Denetleme sonuçlarına göre ruhsat süresi sınırlandırılabilir, temdit istenebilir.

Denetleme sonuçlarına göre ne olabilir?

c) Ruhsat süresi sınırlandırılabilir, temdit istenebilir.

Komisyon inceleme esasları nelerdir?

c) İşleticinin, bu Yönetmeliğin ikinci ve üçüncü bölümünde açıklanan genel standartları karşılama durumu. İşletici ile ilgili belge ve bilgilerin yeterliliği.

İşleticiler neyden sorumludur?

b) Faaliyet göstereceği sahanın mahiyetine, büyüklüğüne ve çeşitliliğine göre yeterli sayıda ve nitelikte personeli bünyesinde bulundurmaktan ve faaliyet süresince muhafaza etmekten sorumludur.

B2 kapsamında ruhsatlandırılan işletmeler tarafından kimler görevlendirilir?

d) Bir sorumlu müdür ve sorumlu müdüre doğrudan bağlı olmak üzere uyumluluk izleme ve emniyet sistemi yöneticisi ile birlikte uçuş işletme, yer işletme, uçuş eğitim, bakım ve güvenlik konularından sorumlu yöneticiler görevlendirilir.

Uyumluluk İzleme ve Emniyet sistemi yöneticisi hangi görevleri üstlenir?

b) Tüm organizasyonun sivil havacılık mevzuatı açısından sağlıklı bir yapıda olmasını ve sürekliliğini denetleme görevini üstlenir.

Sorumlu müdür genel müdürlüğe hangi konularda tam sorumluluğa sahiptir?

b) İşleticinin tüm operasyonlarının ve bakım aktivitelerinin Genel Müdürlük tarafından gerekli kılınan standartlarda sağlanmasından ilgili mevzuat kapsamında Genel Müdürlüğe karşı tam sorumluluğu olan,

Sorumlu müdürün yetkileri nelerdir?

c) İşletme içerisinde sivil havacılık kurallarının öngördüğü tüm birimlere erişim, denetleme ve konusu ile ilgili talimat verme yetkisine sahip olan, ihtiyaç duyulan finansal yetki ile donatılmış şirketin genel müdürü veya genel müdüre doğrudan bağlı kişidir.

Sorumlu müdür kimdir yada kime bağlıdır?

c) Şirketin genel müdürü veya genel müdüre doğrudan bağlı kişidir.

Sorumlu müdürün hangi yetkiye sahip olması gerekir?

b) İşletmeci tarafından tanımlanan ilave şartları da yerine getirmek üzere harcama ve işletmeyi bu hususlarda tek başına temsil edecek yetkiye ve asgari 3 (üç) yıl çalışma tecrübesine sahip olması gerekir.

Sorumlu müdürün asgari olarak kaç yıl çalışma tecrübesine sahip olması gerekir?

c) 3 yıl

Uçuş işletmeden sorumlu yönetici personel olmanın gereklilikleri nelerdir?

c) Sivil havacılık sektöründe en az 3 (üç) yıl pilot olarak çalışma tecrübesine, işletme filosunda bulunan hava araçlarından en az birine ait geçerli uçuş ekibi lisansına sahip olması ve görev süresince bu şartları taşıması gereklidir.

Yer işletmeden sorumlu yönetici personel olmanın gereklilikleri nelerdir?

c) En az 3 (üç) yıl sivil havacılık sektöründe çalışma tecrübesine sahip olması gereklidir.

Eğitimden sorumlu yönetici personel olmanın gereklilikleri nelerdir?

c) Sivil havacılık sektöründe en az 3 (üç) yıl pilot olarak çalışma tecrübesine, işletme filosunda bulunan hava araçlarından en az birine ait geçerli uçuş ekibi lisansına ve öğretmenlik (FI, CRI, TRI, IRI vb.) tecrübesine sahip olması ve görev süresince bu şartları taşıması gereklidir.

Uyumluluk izlemeden sorumlu yönetici personel olmanın gereklilikleri nelerdir?

c) Kalite konusunda en az 2 (iki) yıl çalışma tecrübesine sahip olması gereklidir.

Emniyet sistemden sorumlu yönetici personel olmanın gereklilikleri nelerdir?

c) Sivil havacılık sektöründe ya da emniyet yönetim sistemi konusunda en az 2 (iki) yıl çalışma tecrübesine sahip olması gereklidir.

Tek bir uyumluluk izleme ve emniyet sistemi yöneticisi atanması durumunda sorumlu yönetici personel olmanın gereklilikleri nelerdir?

c) Kalite konusunda en az 2 (iki) yıl, sivil havacılık alanında ya da emniyet yönetim sistemi konusunda ise asgari 2 (iki) yıl çalışma tecrübesine sahip olması gereklidir.

Güvenlikten sorumlu yönetici personel olmanın gereklilikleri nelerdir?

c) Güvenlik yöneticisinin nitelik ve tecrübesine ilişkin gereklilikler ayrıca düzenlenir.

Bakımdan sorumlu yönetici personel olmanın gereklilikleri nelerdir?

c) Bakımdan sorumlu yönetici personelin nitelik ve tecrübesine ilişkin gereklilikler 20/12/2012 tarihli ve 28503 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sürekli Uçuşa Elverişlilik ve Bakım Sorumluluğu Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.

Study Notes

Circumstances Where Permission is Not Granted

  • In situations where national security or public order may be jeopardized.
  • For individuals or legal entities whose founding partners or authorized managers have been:
  • Convicted of intentional crimes with aggravated imprisonment or imprisonment of five years or more.
  • Convicted of crimes such as bribery, extortion, fraud, forgery, or embezzlement.
  • Convicted of crimes against the state, including treason, espionage, or divulging state secrets.
  • Convicted of crimes related to public procurement, money laundering, or undermining the state's sovereignty.
  • Convicted of crimes against the constitutional order, national defense, or state property.

Note: These circumstances apply unless the individual has been pardoned or granted amnesty.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser